Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Familieforskere – gøy med funn og registrering i fjæra

Tildelt: kr 0,40 mill.

Med dette prosjektet ønsket vi å engasjere familier til å registrere det de finner når de er i og ved havet, for å øke kunnskapen om det marine miljøet og bevisstheten rundt utfordringene dette står overfor. Et mål var også å øke merbruken av Havforskningsinstituttets registreringsverktøy "Dugnad for havet", særlig gjennom allerede eksisterende undervisningsopplegg på de ulike institusjonene.

Tre vitensentre i samarbeid har nådd langt utover sine tradisjonelle geografiske nedslagsfelt, og truffet mange mennesker på både Sør-, Øst-, og Vestlandet. De som har vært med har fått kjenne på at folkeforskning virkelig betyr noe, og at de har kunnet bidra i den store sammenhengen.

Hovedtanken for søknaden er å få til en engasjerende bolk inn i våre (Atlanterhavsparken, Vitensenter Sørlandet og Inspiria) eksisterende skoleprogram som letter tilgangen og bruken utover skoleaktiviteten ved senteret. Vi er opptatt av å få med oss eleven som ambassadør for å engasjere familien sin i havforskningsarbeid. Dette skal eleven ikke gjøre alene, men bli godt hjulpet av komplimenterende kommunikasjonsaktiviteter som alle leder til målet om merbruk av portalen Dugnad for havet. Videre derfra vil innholdet i denne portalen og forskerne som er knyttet på Dugnad for havet, samt øvrig havrelatert aktivitet el. fra vitensenterne bidra til økt forståelse av hvor viktig havet er. hva som foregår under vann og hvordan vi alle kan være med på å sikre mer bærekraftig utvikling av havet. Havforskningsinstituttet har en sentral rolle i prosjektet. For det første er det de som står bak Dugnad for havet og vil være tett på i hele prosjektperioden særlig gjennom sin direkte dialog med folkeforskerne, men de vil også inngå i prosjektgruppas arbeid både på formidling og kommunikasjon. Inspirias markedsavdeling vil lede kommunikasjonsarbeidet i samarbeid med alle prosjektpartnerne. Vi antar at hovedutfordringen vil være å nå folk, (særlig de som i utgangspunktet ikke har interesse av tematikken), her må vi både jobbe med å til en samkjørt spredning på en rekke kanaler og bruke ulike visningsarenaer som når ulike grupperinger. Vi må gjøre alt kommunikasjonsmateriale så attraktivt og spisset til de vi vil nå at de velger å se og at mange derfra tar det faktiske skrittet til å aktivt handler bli familieforsker og involvere sin familie i dette.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø