Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utforsking av digitale verktøy for økt læring og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Alternativ tittel: Exploration of Digital Tools to Increase Learning Outcome and Development of Professional Digital Competence (PfDK)

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

342588

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Utforsking av digitale verktøy for økt læring og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) Med økende digitalisering av samfunnet, har de fleste elevene tilgang til en egen digital enhet i skolen. Det er et stort potensial i denne teknologien for å legge til rette for gode læringsprosesser i klasserommet, men lærere har ikke fått tilstrekkelig opplæring og bruken av teknologi i klasserommet viser seg å være ganske tradisjonell. Hvordan skal egentlig læreren gå frem for å bruke denne teknologien hensiktsmessig i klasserommet? Dette er et spørsmål som vi ønsker å finne svar på i dette prosjektet. Prosjektets hovedmål er å utvikle kunnskap om hvordan digitale verktøy kan brukes på en god måte i undervisning og læring. Denne kunnskapen er viktig for å utvikle lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) i tråd med både nasjonale planer og egen satsing i Agder fylkeskommune. I prosjektet vil en gruppe lærere fra seks videregående skoler i Agder møtes i Undervisningsverkstedet, et teknologirikt klasserom tilknyttet lærerutdanningen ved Universitetet i Agder. Her vil de utforske digitale verktøy i trygge rammer og samarbeide om å utvikle undervisningsopplegg som tar disse i bruk. Lærerne gjennomfører så undervisningsoppleggene i sine klasser, før de møtes igjen for å reflektere rundt både gjennomføring og mulig læringsutbytte for både lærere og elever. På bakgrunn av disse erfaringene, justeres undervisningsoppleggene og nye verktøy prøves ut. Slik brukes aksjonsforskning som metode for å utvikle undervisningsoppleggene og reflektere rundt hvordan disse fungerer. Lærernes og elevenes erfaringer vil undersøkes gjennom observasjon, spørreundersøkelser og intervjuer. Resultatene vil brukes til å utvikle lærernes PfDK på deltakernes egne skoler, i tillegg til å opprette en verktøykasse i form av en nettressurs som vil ligge åpent på Agder fylkeskommunes nettsider.

Økt digitalisering og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy, nasjonale rammeverk og læreplaner krever bred digital kompetanse i klasserommet, og Agder fylkeskommune (Afk) ser et stort behov for systematisk kompetanseheving av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Gjennom aksjonsforskning vil prosjektet møte dette behovet, ved at lærere i en prosjektgruppe møtes i Undervisningsverkstedet på Universitetet i Agder (UiA) for å prøve ut digitale verktøy, samarbeide om å utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg, samt reflektere rundt læringsutbyttet. Lærernes og elevens erfaringer vil så undersøkes gjennom observasjon, spørreundersøkelser og intervjuer, og elevenes faglige utvikling kartlegges. Resultatene fra utprøvingen deles av lærerne på egen skole og på Afks nettressurs; i en verktøykasse som fremmer aktiv, utforskende læring ved bruk av digitale verktøy. Bruk av aksjonsforskning vil bidra til erfaring med utprøving, refleksjon, forslag til endringer og deling av resultater. Prosjektet vil også gi erfaring med metoder for implementering av nye verktøy. Prosjektet ledes av kandidaten, som har bred erfaring med deltakelse i skoleutviklingsprosjekt og har utprøving og veiledningserfaring fra lærerressursstilling ved Undervisningsverkstedet på UiA. Med denne bakgrunnen har kandidaten et stort nettverk i fylket og god kontakt med praksisfeltet, som er viktig for å kunne delta i prosjektgruppen på lik linje med de andre lærerne. Potensielle utfordringer med deltakelse og tilgang på utstyr møtes i form av Afks tilrettelegging for lærere i prosjektgruppen og at UiA stiller Undervisningsverkstedet til disposisjon.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder