Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MEDICAL COMORBIDITIES IN BIPOLAR DISORDER: CLINICAL VALIDATION OF RISK FACTORS AND BIOMARKERS TO IMPROVE PREVENTION AND TREATMENT

Alternativ tittel: SOMATISK SAMSYKELIGHET VED BIPOLAR LIDELSE: KLINISK VALIDERING AV RISIKOFAKTORER OG BIOMARKØRER FOR Å FORBEDRE FOREBYGGELSE OG BEHANDLING

Tildelt: kr 3,0 mill.

Bipolar lidelse (BD) er en vanlig og tilbakevendende lidelse som er et stort folkehelseproblem, fordi den er ganske vanlig og medfører nedsatt funksjon. I tillegg er det høy grad av psykiatrisk og somatisk komorbiditet/samsykelighet om representerer en betydelig belastning for personer med BD. I tillegg er det stor variasjon i sykdomsbilde og det er behov for persontilpasset behandling. BIPCOM inkluderer partnere fra flere Europeiske grupper, og det overordnede formål er å studere samsykelighet hos personer med BD og å forbedre diagnostikk og behandling med en persontilpasset tilnærming rettet mot tre mål: i) identifisere risiko- og beskyttende faktorer for samsykelighet blant personer med BD, gjennom analyser av nordiske biobanker og medisinske registre som bruker eksisterende datasett av personer med BD; ii) gjennomføre en pilotstudie for å vurdere den generelle kliniske profilen til disse pasientene og kartlegge forekomsten av spesifikke risikofaktorer for kardiometabolske risikofaktorer (dvs metabolsk syndrom); iii) utvikle et klinisk støtteverktøy som inkluderer et sett med anbefalinger, for å støtte individuell klinisk beslutningstaking mht. samsykelighet for å forbedre forebygging, tidlig oppdagelse og effektiv behandling. BIPCOM vil bli implementert gjennom tett samarbeid med interessegrupper (klinikere og pasientforeninger, brukere og familier), for å sikre forankring og fremtidig implementering. Gjennomføringen av prosjektet vil ha en betydelig innvirkning på den generelle helsen til personer med BD. Prosjektet vil bidra til bedre metoder og verktøy for persontilpasset behandlinger, og dermed bidra til lavere dødelighet og bedre funksjon hos personer med BD.

Bipolar Disorder (BD) is a common, heritable, chronic, and recurrent disorder that represents a critical public health problem, due to its prevalence, its high degree of disability and psychiatric and medical comorbidities (MC): these represent a significant additive burden for BD patients, with a large clinical heterogeneity and an urgent need for personalised treatment and management. BIPCOM overarching purpose is to study MC in people with BD and to improve diagnostic and treatment outcomes with a precision medicine approach targeting 3 objectives: (1) to identify prevalence rates, risk and protective factors and natural history of MC among subjects with BD, through analyses of the Nordic biobanks and medical registers and a cross- sectional study exploiting existing datasets of patients with BD; (2) to conduct an Exploratory Clinical Study (ECS), to assess the overall clinical profile of these patients and quantify the 1-year incidence of specific risk factors for the onset of metabolic syndrome (MetS); (3) to develop a Clinical Support Tool (CST), including a set of recommendations, to support individualized clinical decision-making in BD comorbidity management and improve prevention, early detection and effective treatment, while ensuring the translation of project results’ into clinical practice. BIPCOM will be implemented through continuous consultations with stakeholders (scientific and patients’ associations, users and families), for ensuring results’ acceptability and transferability. The successful implementation of the project will have a significant impact upon the general health of people with BD, eventually leading to lower mortality rates and reduced incidence of severe disabilities, whilst providing reliable methods and tools for patients’ stratification and personalized treatments.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering