Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

NordForsk: Innovative sustainable Nordic-Baltic horticulture

Alternativ tittel: Innovativt bærekraftig nordisk-baltisk hagebruk

Tildelt: kr 1,8 mill.

Hagebrukssektoren er ein liten, men viktig del av landbruket i dei nordiske og baltiske landa. Men sjølvforsyningsgraden av frukt og grønt i regionen er låg; rundt 10% i Estland og inntil 30% i nokre av dei andre landa. Ei høg prioritering i mange distriktsutviklingsplanar i regionen er å auka den lokale hagebruksproduksjonen. Dette er også i samsvar med måla som er sett i European Green Deal som set søkelys på reduksjon av miljømessige fotavtrykk. Eple, jordbær og solbær er dei viktigaste hagebruksvekstane i den nordisk-baltiske regionen og vil difor ha fokus i InNoBaHort. Det første målet i prosjektet er å redusera bruken av kunstgjødsel ved å innføra ein fluoresensteknikk saman med analyse av plantesaft. Ved å ta i bruk denne teknikken er det estimert at ein kan redusera nitrogenbruken i jordbær med 30%. Utvikling og implementering av varslingsmodellar for plantesjukdomar og bruk av låg-risiko biologiske alternativ til plantevernmiddel vil vera fundamentet for det andre målet i InNoBaHort. Dette vil redusera trongen for syntetiske plantevernmiddel. Hovedfokuset vil vera på utvikling av varslingsmodellar for frukttrekreft og bærbuskbladflekk i solbær, men det norske prosjektteamet vil også overføra eksisterande kunnskap om varsling av epleskurv og gråskimmel til næringa i Estland og Litauen. Effekten av ulike planteekstrakt mot gråskimmel i jordbær vil verta undersøkt i Litauen. Det tredje målet i prosjektet er å forsera foredling av eplesortar med høg grad av resistens mot frukttrekreft. Ulike resistenskomponentar i gamle og nye sortar og seleksjonar frå foredlinga vil evaluerast. Sortar og seleksjonar som ikkje har vore evaluert tidlegare for resistens mot frukttrekreft vil inngå i undersøkinga, og særleg vil estiske genotypar få merksemd.

Apple, strawberry, and blackcurrants are the most important horticultural crops for the Nordic-Baltic region and will therefore be targeted in InNoBaHort. The first objective of the project is to decrease the use of applied fertilizers by introducing a novel energy dispersive X-ray fluorescence technique in parallel with plant sap analyses. By detecting exact nutrient needs, we anticipate achieving a 30% reduction in nitrogen use per hectare in strawberry. Developing and introducing disease forecasting models and low-risk biological alternatives will be the foundation for the second objective, to decrease the number of synthetic fungicide sprays in horticultural crops. The main attention will be on developing new forecasting systems for European canker in apple and Mycosphaerella leaf spot in black currants. For apple scab and grey mould of strawberry, the Norwegian team will transfer knowledge from existing forecasting systems to Estonia and Lithuania. The antifungal effect of different plant extracts on grey mould in strawberry will be evaluated in Lithuania. The third objective of the project is to make a quantum loop in breeding of new apple cultivars with high levels of resistance to canker. Available chemical or biological measures against European canker are not sufficiently effective, and more use of resistant cultivars would significantly improve growers’ economy. Different resistance components in old and new cultivars and promising breeding selections will be evaluated. There will be screening of Swedish, Norwegian, and Estonian apple cultivars, with an emphasis on Estonian germplasm, which has not been evaluated for canker susceptibility.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram