Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

European Spatial-Temporal Large Scale Sea Noise Management & Passive Acoustic Monitoring of Marine Megafauna

Alternativ tittel: Europeisk stor-skala undervannsstøy forvaltning i tid og rom & passiv akustisk  ovevåking av marine sjøpattedyr

Tildelt: kr 4,0 mill.

EUROPAM er et forskningsprosjekt som skal sammenligne akustisk data i tid og rom for å undersøke biodiversitet av sjø- pattedyr. EUROPAM er basert på innovativ vitenskapelig instrumentering og algoritmer gjennom "Bombyx sonobuoys". Målet med prosjektet er å øke forståelse og kunnskap om menneskeskapt påvirkning på marint liv. Dette omfatter sammenligning av forskjellige marine områder, type forstyrrelser og også mulige forskjeller innad populasjonen av marine dyr. Prosjektet er satt sammen av forskere fra mange ulike felt og har dermed høy grad av tverrfaglighet. Hovedmålet med å undersøke høy- kvalitets akustiske målinger i sanntid er å oppnå effektivt beslutningstaking og generere tidsserier av statistisk data. EUROPAM skal: (1) utvikle sammenlignbar kontinuerlig passiv akustiske overvåkning i Middelhavet, ved Azorene og offshore Norge; (2)sammenligne marine lydlandskap, beskyttede stille marine områder versus områder med stor menneskelig aktivitet; (3) samle og beskrive de marine lydlandskapene samt deres naturlige mønster og dynamikk (daglige og sesongmessige); (4) utvikle protokoller for å kalibrere målinger og sørge for sammenlignbare data meg høy oppløsning i rom og tid; og (5) bidra til skadebegrensende tiltak for å hindre kollisjon mellom hval og skip. I det biotiske lydlandskapet skal vi kvantifisere menneskeskapte lyd kilder, identifisere og spore marien pattedyr og overvåke akustiske egenskaper som kommer av lokale klimatiske og meteorologiske hendelser. EUROPAM skal identifisere fredningsområder og sesongmessige variasjoner i artsdiversitet, sammenligne støyete og stille områder i tillegg til å måle endringer i støynivå i forbindelse med vind farm konstruksjon og nye industrielle aktiviteter offshore. Prosjektet skal overvåke sjø områder som forventes å være sterkt påvirket av klimaendringer, industriell utvikling og økende marin trafikk. Prosjektet skal også bidra til å hindre eller minske kollisjon mellom hval og skip i høyt trafikkerte sjøområder.

EUROPAM is a research project that proposes comparative spatio-temporal acoustic survey of megafauna biodiversity, and its management at a European scale. EUROPAM is based on innovative scientific instrumentation and algorithms, the Bombyx sonobuoys, to increase the knowledge of anthropogenic impacts on marine life, on a wide scale that allows comparison between locations and type of disturbances, and also between some population segments. It is composed of researchers from many different fields, making the project federative and multi-disciplinary. The ultimate objectives of real-time, high quality acoustic observations are the efficient management and the generation of long-term statistics. EUROPAM will: (1) develop comparative continuous passive acoustic monitoring in the Mediterranean Sea, the Azores and off-shore Norway; (2) compare marine soundscapes considering quiet marine protected areas vs. areas under strong human pressure; (3) describe marine soundscapes and their natural patterns and dynamics (daily and seasonal) and feed marine soundscape data into repositories; (4) develop protocols to calibrate measurements and provide comparable data across a large range of temporal and spatial scales; and (5) support whale-ship collision risk mitigation procedures. In the biotic soundscape we will quantify anthropogenic noise sources, identify and track marine mammals, while in the abiotic soundscape, the objective is to monitor acoustic features driven by local climate and meteorological events. EUROPAM will identify conservation areas and seasonality of species diversity, compare noisy with quiet areas, and measure noise level changes in relation to wind farm construction and to new offshore industrial activities. The project will monitor sea regions which are expected to be highly impacted by climate change, by industrial development and by increasing marine traffic. it will participate in novel whale-ship anti-collision mitigation in high trafficked areas.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling