Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

NORCE Tidligfase teknologioverføring

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

342857

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

NORCE har lang tradisjon for vellykket kommersialisering av resultater fra forskning. NORCE Kommersialisering er representert i konsernledelsen, og består av en intern TTO og investeringsselskapet NORCE Innovation AS. NORCE TTO har ansvar for teknologioverføring fra forskningsvirksomheten til nye selskaper og industrielle samarbeidspartnere. Norce Innovation har ansvar for utvikling og forvaltning av patenter og eierandeler i selskaper. Totalt har NORCE Kommersialisering 6 heltidsansatte, med relevant kompetanse og erfaring for å lykkes med å drive frem nye kommersialiseringer. For å oppnå målene er prosjektet delt i 6 hovedaktiviteter. Den arbeidsmessig mest omfattende aktiviteten er å få frem «Nye case for kommersialisering», som utgjør >40% av timene i prosjektet. Her er interaksjon med forskningsavdelingene sentralt for å avdekke potensielle kommersialiseringscase, vurdering av verdiskapningspotensialet i casene samt ivaretakelse av intellectual property (IP). For å støtte opp om og forbedre kvaliteten på arbeidet, omfatter tre av aktivitetene videreutvikling av arbeidsprosesser og metoder for kommersialisering. Dette er «Metoder for verdivurdering av IP-komponenter», «Metoder for teknologioverføring av IP-komponenter», «Arbeidsprosesser og verktøy for kommersialisering». Slik blir det lettere å oppnå målsettingen om økt kommersialisering av resultater fra forskningen. Videreutvikling av prosesser gir også en god mulighet for erfaringsutveksling, både innen kommersialiseringsteamet, og med forskningsavdelingene og øvrige avdelinger i NORCE. Aktiviteten «Tidligfase samarbeid med eksterne medeiere av IP» rettes mot utvikling av nettverk og dialog om kommersialisering av forskningsresultater som eies av flere FoU-institusjoner. Den siste aktiviteten «Kulturbygging og opplæring innen kommersialisering» skal sikre at forskningsmiljøet i NORCE øker sine kunnskaper om kommersialisering, som kan øke omfanget av vellykket kommersialisering av forskningsresultater.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020