Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

NTNU Tidligfase teknologioverføring 2023-2024

Tildelt: kr 10,0 mill.

NTNU søker om totalt MNOK 10 fra Forskningsrådet for perioden 2023-2024 i tidligfase teknologioverføring, fordelt på 5 MNOK pr år. NTNU stiller med tilsvarende beløp i egenfinansiering. Utover denne matching med 5 MNOK årlig, har NTNU også en ytterligere finansiell egeninnsats beskrevet nærmere i finansieringplanen. NTNU sin kommersialiseringsaktør, NTNU Technology Transfer (NTNU TTO), har nærmere 20 års erfaring med teknologioverføring, og har over tid etablert beste praksis metodikk for idévurdering, prosjektplanlegging, IPR, forretningsutvikling, verifisering, dialog mot industri og investorer, utlisensiering og start-up prosesser. NTNU har historisk levert gode resultater i form av selskapsetableringer og lisensavtaler og teknologi fra NTNU fa°tt bred anvendelse internasjonalt. Hvert prosjekt i tidligfase teknologioverføring bemannes med et team bestående av medlemmer fra NTNU/NTNU TTO (og evt. eksterne) og som vil ledes av en dedikert prosjektleder. NTNU har gode forutsetninger for å gjennomføre mange robuste teknologioverføringer: • Stort idétilfang ved Norges største universitet med hovedvekt pa° teknologi og naturvitenskap • Resultatorientert og kompetent TTO-funksjon • Tett involvering med finansmiljøene innen såkorn og venture • Svært sterk og lang tradisjon for tett samarbeid mellom fagmiljø, industri og næringsliv • Rikt og levende økosystem som tilfører ideer, entreprenører, prosjektfinansiering og nettverk Midlene fra tidligfase teknologioverføring vil sørge for høy startfart og effektivitet i tidligfase, med vurderinger relatert til kommersiell og teknologisk risiko, rettighetsbeskyttelse og planlegging av videre teknologioverføring hvis dette anbefales. I tillegg til å benytte mulig prosjektfinansiering (f.eks. kvalifiserings- og verifiseringsmidler) fra Forskningsrådet, har NTNU også mulighet til å «gire» evt. gjøre tidligfase avklaringer av de mest lovende ideene med ytterligere lav-terskel tidligfase prosjektfinansiering fra NTNU Discovery.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020