Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Life skills in theory and practice. Knowledge base, perceptions and implementation of an interdisciplinary topic in Norwegian schools

Alternativ tittel: Livsmestring i teori og praksis. Kunnskapsgrunnlag, oppfatninger og implementering av et tverrfaglig tema i norske skoler.

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektet LIFE ønsker å utvikle en ny forståelse av livsmestring i skolen som et svar på de utfordringer som allerede har vist seg når dette tverrfaglige tema skal finne sin form i skolens planer og praksis. "Folkehelse og livsmestring" ble introdusert i 2020 som et av tre tverrfaglige tema, men meningsinnholdet i "livsmestring" favner bredt og blir på mange måter vagt. Det har ført til mye diskusjon om hva livsmestring er og dette gir en krevende situasjon for de som skal arbeide med det i praksis. På engelsk er det tilsvarende begrepet "life skills" noe mer avgrenset, men dette løser ikke uten videre utfordringene i norsk skole, verken utdanningspolitisk eller i klasserommet. LIFE vil svare på denne kunnskapsmangel ved å lage systematiske kunnskapsoversikter basert på norsk og internasjonal forskning. Vi vil Imidlertid utnytte denne internasjonale koplingen ved å gjennomføre en parallell, mindre undersøkelse i Irland, i samarbeid med kolleger der. På den måten vil vi få et bedre grunnlag for å se den norske situasjonen i et internasjonalt perspektiv. Hoveddelen av prosjektet undersøker hvilke forestillinger som finnes om livsmestring i grunnskole og videregående skole, både hos elever og personale. Vi bruker spørreundersøkelser og vil gjennomføre grundigere studier av 15-20 skoler, hvor vi bruker ulike kvalitative metoder og dokumentstudier. Det samlede resultater fra alle delstudiene vil bli diskutert med representanter for praktikere, skoleeiere, utdanningsbyråkrater og utdanningspolitikere, med sikte på felles refleksjon om hvordan politikk og praksis kan forbedres. Dette vil gi økt innsikt i samspillet mellom utdanningssektoren og samfunnet forøvrig og si noe om hva som er realistisk å oppnå. LIFE vil på grunnlag av alt dette komme med forslag til hvordan livsmestring kan være en sentral del av arbeidet i skolen, basert på et gjennomtenkt kunnskapsgrunnlag som er forståelig for både lærere og elever og med føringer for hva som kan være god praksis.

This project will develop a new concept of life skills education (LSE) in Norwegian schools to address unresolved challenges in the ongoing implementation and recent curriculum development. 'Folkehelse og livsmestring' (LSE) was introduced in 2020 as one of three interdisciplinary topics in Norwegian national curriculum. By using 'health and life skills' in official English translation, the government refers to international policy terminology, which is not necessarily equivalent to the broad and vague connotations of the Norwegian term ‘livsmestring’. The international and national state of the art, including public debate, leaves many questions open regarding the meaning, content, and practice of LSE, which also raise questions about policy intentions. LIFE will address knowledge needs that arise from the present situation through a systematic review and investigation of diverse understanding and practises of LSE on different curricular levels in in the education sector in Norway , using quantitative, qualitative and document studies. Views of school owners, school leaders, teachers, other school personnel and students, will be investigated through a national survey and case studies in 15-20 schools. A smaller scale study along similar lines will be done in Ireland to see if and how practice differs across national contexts and to make project results more robust through international comparison. Bringing these studies together, the final results will be presented to relevant stakeholders for common reflection in order to improve policy and practice. In addition to presenting empirical studies and scholarly discussion of LSE in Norway and Ireland, LIFE will address the challenges arising from implementation of LSE in Norway and contribute to an efficient, transparent and knowledge-based policy implementation and practice development in Norway. Thereby, LIFE assesses the quality and relevance of LSE as part of the interplay between education and society at large.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder