Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Green and just LAbour Market (GLAM)

Alternativ tittel: Et grønt og rettferdig arbeidsliv (GLAM)

Tildelt: kr 6,0 mill.

Formålet med GLAM er å få ny kunnskap om hvilke konsekvenser en grønn omstilling kan få for ulike grupper i samfunnet. Vi vil gjøre dette gjennom å undersøke hvilke yrkeskategorier og kompetanse vi kan forvente mer og mindre etterspørsel etter. En viktig hensikt med GLAM er å forstå mer om hvordan negative effekter av en grønn omstilling kan reduseres. Prosjektet er basert på norske data. I arbeidspakke 1 vil vi undersøke hvordan ulike næringsgrupper og virksomheter påvirkes av en grønn omstilling. Spørsmål som vil undersøkes vil være i hvilken grad virksomhetene vil måtte endre sin kjernevirksomhet og i hvilken grad ulike næringer i dag sysselsetter arbeidstakere med kompetanse vi kan forvente mer eller mindre behov for som følge av en grønn omstilling. I arbeidspakke 2 vil vi undersøke hvordan en grønn omstilling kan føre til endret etterspørsel etter yrker og kompetanse. Vi vil her bruke data fra spørreundersøkelser, registerdata, kvasieksperimentelle metoder, og jobbannonser. I arbeidspakke 3 vil vi studere hvordan endringer i etterspørsel etter yrker og kompetanse slår ut på ulike grupper basert på alder, inntekt, bosted, utdanning, og kjønn. Analysene i denne arbeidspakken vil baseres på registerdata og kvasieksperimentelle metoder. I arbeidspakke 4 vil vi gjennomføre arbeidsverksteder med partene i arbeidslivet. Hensikten med disse vil være å diskutere hvilken betydning funnene bør få og hva arbeidslivet kan gjøre for å redusere negative effekter på utsatte grupper som en følge av endret etterspørsel etter kompetanse. Vi forventer at våre funn om hvordan en grønn omstilling påvirker arbeidsmarkedet og ulike samfunnsgrupper vil fylle et kunnskapshull blant politiske beslutningstakere og sentrale aktører i arbeidslivet. En sentral ambisjon med prosjektet er at funn og aktiviteter vil bidra til å redusere negative effekter av en grønn omstilling, og dermed øke den politiske og sosiale aksepten for de endringene som kreves for å omstille samfunnet.

GLAM has the objective of advancing our understanding of how the green transition impacts the labour market, how such changes affect the distribution of costs and benefits, and how adverse affects on the labour market from a green transition can be mitigated. For this, GLAM proposes a comprehensive and multidisciplinary empirical analysis that combines quantitative and qualitative data collection, which will be informed by a dialogue with key stakeholders throughout the project. GLAM will follow a research design based on three sequential steps. First, we will study how a green transition affects different firms and industries. Second, we will study how a green transition affects the demand for jobs and competences. Based on the first two steps, we will in the third step study how changes in demand for jobs and competences are distributed across societal groups. We will organise workshops to discuss preliminary findings with key stakeholders (i.e. trade unions, business organisations, policymakers) and what our findings mean for the labour market and the potential to develop just transition policies. GLAM is an interdisciplinary research project and consists of researchers with a background from sustainability transition studies, innovation studies, labour studies, and economics. In addition to providing novel empirical insights into how a green transition affects the labour market, GLAM will also contribute with methodological development. We will take advantage of the excellent quality of data in Norway on firms and employees, and the accessibility of stakeholders for qualitative data collection. By combining data and methods such as surveys, interviews, quasi-experimental methods, register data, and job postings, the project will address weaknesses with different approaches. The results from the project will therefore be highly relevant in multiple academic fields and, for achieving societal goals related to climate change and social equality.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon