Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Developing Human Rights Values in Mathematics Teacher Education: Education with and by Youth (ViMTE)

Alternativ tittel: Developing Human Rights Values in Mathematics Teacher Education: Education with and by Youth (ViMTE)

Tildelt: kr 10,0 mill.

Forskingstema for ViMTE-prosjektet er integreringa av menneskerettsverdiar i norske lærarutdanningsprogram for matematikklærarar, og dermed i praksisen til framtidige matematikklærarar i skulen. Integrering av verdiar (spesifikt: etisk medvit, menneskeleg vyrdnad og demokratisk deltaking) i undervisinga av alle skulefag, er eit krav i norske læreplanar (Udir, 2020). Desse verdiane har tidlegare ikkje vorte adresserte i utdanningsprogram for matematikklærar i Noreg. Hovudmålet for ViMTE er å utvikle nye perspektiv for å styrkje kompetansen til ungdom, lærarutdannarar og lærarstudentar når det kjem til å inkludere desse verdiane i undervising og læring av matematikk. Vi nyttar ein deltakande forskingsmetode, kor vi vil invitere ungdom i 5.-10. klasse til å samarbeide med forskarar, lærarutdannarar og lærarstudentar ved to universitet for å forstå korleis eksisterande praksis støttar og hindrar integreringa av verdiane i utdanningsprogramma for matematikklærar, og for å utvikle ny praksis. Vi forstår ungdoms mangfaldige erfaringar og perspektiv som styrkar. Derfor byrjar vi med å lytte til kva ungdommen faktisk har å seie og dele perspektiva deira med dei vaksne deltakarane (lærarutdannarar og lærarstudentar), i eit fleirlags og fleirstemmig forskingsdesign. Å oppnå måla til ViMTE vil innebere teoretisk og metodologisk innovasjon basert på konsept frå matematikk- og menneskerettsopplæring. Innanfor ein breiare sosial og politisk dagsorden vil ViMTE klargjere samspelet mellom læring av matematikk og verdibasert kunnskap, på tvers av faglege grenser, for å bidra til eit meir sosialt berekraftig samfunn og arbeidsliv.

The ViMTE project will research the deliberate and explicit incorporation of human rights values in Norwegian mathematics teacher education programmes and hence in the practices of future school mathematics teachers. The explicit incorporation of values (specifically, ethical awareness, human dignity and democratic participation) is a requirement of the Norwegian curriculum (Udir, 2020). These values have not previously been addressed in mathematics teacher education programmes in Norway. There is currently a t gap in documenting, understanding, and enhancing the Values-related practices in mathematics teacher education programmes in Norway. ViMTE responds to this gap by exploring how youth-informed Values-based mathematical activities can strengthen how mathematics teacher educators and pre-service teachers address this requirement in their teaching. To do this ViMT involve theoretical and methodological innovation drawing on concepts from mathematics education and human rights education. In a participatory approach, we will invite youth in grades 5-10 to collaborate with researchers, teacher educators and pre-service teachers in two universities to understand how existing practices support and hinder the incorporation of the Values in mathematics teacher education programmes, and develop new practices. Within a broader social agenda, ViMTE will highlight the interplay between the learning of mathematics and the overarching Values-based knowledge that transcends subject boundaries and is necessary to contribute to a more socially sustainable society and working life. ViMTE is crucial for three reasons: it 1) develops Value-based teaching and learning in the school subject of mathematics; 2) builds on the strengths and perspectives of youth; 3) works with mathematics teacher education programs to involve broad communities of future teachers.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder