Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Collaborative innovation for reduced consumption: What governance factors drive transition from linear to circular economy?

Alternativ tittel: Samarbeidsdrevet innovasjon for redusert forbruk: Hvilke governancefaktorer driver omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi?

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektnummer:

343289

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Geografi:

Forskningsprosjektet CIRCULAR griper fatt i en aktuell og mangefasettert bærekraftutfordring: Å gå fra et lineært til et sirkulært økonomisk system. Sirkulærøkonomi handler om å gi mer tilbake til naturen enn vi tar ut. Varer og materialer må vare lengre og gjenbrukes på nye måter. Eksisterende forbruksvaner, forretningsmodeller og styringsstrukturer (lovverk, subsidier, avgifter, etc.) må endres. Overgang til sirkulærøkonomi innebærer derfor utvikling av ny politikk og ny praksis i skjæringspunktet mellom ulike institusjoner, aktører og interesser. Dette aktualiserer nye, mer samarbeids- og samskapingsorienterte styringsmodeller. Og det er akkurat her CIRCULAR vil bidra med ny kunnskap ved å utforske og identifisere: • Hvilke styringsfaktorer driver samskapingsprosesser og -prosjekter for sirkulærøkonomi? • Hvilken rolle spiller lederskap og brobyggeraktivitet for å utløse og drive slike prosesser og prosjekter (aktører, arenaer, plattformer, nettverk)? Forskningen er komparativ og kombinerer kvantitative og kvalitative metoder i et stegvist design: En gjennomgang av kjernelitteratur, en spørreundersøkelse til kjerneaktører, casestudier av ulike sirkulære initiativer i i Oslo, Asker, og Ålesund, Amsterdam og Cape Town, og til slutt en kvalitativ komparativ analyse (QCA) som åpner for generalisering av resultatene. Analysene vil munne ut i et sett styringsfaktorer som fremmer robust samskaping av sirkulære endringsprosesser. Forskningen vil utføres av et spennende, tverrfaglig team av forskere og entreprenører: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet (prosjektleder), Universitetet i Bergen, NTNU, Pådriv, So Central, Utrecht Universitet og Universitetet i Cape Town. En ressursgruppe med både praktisk og faglig kunnskap vil bidra i alle faser av prosjektet. I tett dialog med dem vil CIRCULAR bidra med løpende resultater som gir dypere kunnskap og praktiske råd om styring av sirkulære prosesser både i det Globale nord og det Globale sør.

The transition from a linear to a circular economy represents a complex, multifaceted and vital societal challenge that calls for co-created solutions between multiple public and private stakeholders. CIRCULAR addresses this challenge through investigating critical governance factors for facilitating a shift to a circular economy. Moreover, the project studies the roles of co-creational leadership and intermediaries in the management of this transition. CIRCULAR thus aims to contribute knowledge on how to promote effective design and delivery of a circular economy and reduced consumption. The project is based on a mixed-method, interdisciplinary approach combining collaborative governance analysis, key informant interviews, leadership survey and qualitative comparative analysis (QCA). It adopts a novel analytical governance framework applied as heuristics to a comparative set of urban case studies; three cases in Norway, which constitute the main cases, and two comparative cases in international front-running cities on circular economy (Utrecht and Cape Town). The comparison across different institutional contexts, including in cities of the Global North and the Global South, enhances robustness of findings and learning. An interdisciplinary team of researchers and a panel of experts will, through regular interaction, testing of findings and communication, produce cutting-edge knowledge on how a given constellation of governance factors can facilitate co-created, just and sustainable circular economies in policy and practice.

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi