Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Phasing in and phasing out: Reworking labour in energy transitions in the North Sea

Alternativ tittel: Fase inn og fase ut: arbeid i energiomstilling i Nordsjøen

Tildelt: kr 12,0 mill.

For å nå internasjonale klimaforpliktelser, må verden bort fra fossil energi. Denne grønne omstillingen vil medføre dyptgripende endringer i økonomiske, sosiale og politiske systemer – ikke minst i arbeidslivet. PHASE handler om virkningene av den grønne omstillingen på arbeidslivet og betingelsene for demokratisk deltakelse i nye energisystemer. PHASE vil utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering i Nordsjøbaserte energisystemer, i petroleum og fornybar. Prosjektet dreier seg rundt tre problemstillinger: 1) motivasjon for individuelle jobber og mobilitet i arbeidsmarkedet; 2) hvordan den grønne omstillingen omformer arbeidernes vilkår, arbeidsforhold og arbeidernes deltakelse; 3) hvordan erfaringene med og utsiktene til grønn omstilling påvirker arbeidernes kollektive evne og vilje til å hemme eller fremme utfasing av petroleum og/eller innfasing i fornybar industri. Studier om grønn omstilling av arbeidsmarkedet vektlegger som regel aggregerte tall om tilbud og etterspørsel av energi eller arbeidskraft – uten hensyn til i arbeidernes og deres organisasjoners kunnskap, erfaringer og motivasjoner. Vi vil derfor kombinere registerdata som ser på bevegelser i arbeidsmarkedet, og kvalitative intervjuer. Vi vil intervjue folk i industrien og på studiesteder som jobber med rekruttering, studenter, unge ansatte, ansatte i utsatte deler av bransjen og i fagbevegelsen for å utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering i omstilling i energisektoren i Nordsjøen. Størstedelen av PHASE vil være en casestudie fra Norge, mens vi vil og utforske erfaringer fra Skottland for å kunne trekke lærdom fra en mer framskreden havvindsindustri og sammenligne erfaringer. Innsiktene skapt i PHASE kan bidra til å identifisere muligheter og utfordringer for en grønn og rettferdig energiomstilling, med henblikk på ulikhet og demokratisk deltagelse i arbeidslivet.

This project concerns how the green transition affects work and labour organisation in North Sea-related energy systems from petroleum to renewables. We ask how workers in offshore related industries from petroleum to renewables individually and collectively experience and act upon the green transition. The overall research question is: How do the workers in offshore related industries individually and collectively experience and act upon the green transition? The project has three sub research questions: • Research Question 1: How does the green transition impact on the labour market dynamics in the offshore energy industries? • Research Question 2: How does the green transition reshape labour regimes in offshore energy industries? • Research Question 3: How do these changes impact on trade unions’ ability and willingness to actively engage in a green transition? The larger part of PHASE will be a mixed method case study from Norway, while we will also explore experiences from Scotland. By doing so, we will be able to draw lessons from a more advances offshore renewable setting, compare experiences and engage on transnational aspects of transition and labour organisation.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon