Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

APPROPRIATING THE COMMONS: ARTICULATING THE CULTURAL TRANSFORMATION OF WELFARE AND CHARITY

Alternativ tittel: Approprieringen av fellesgoder: Artikulering av kulturelle endringer i velferd og veldedighet

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

343406

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Samarbeidsland:

De siste årene har vi i Norge sett økende sosial ulikhet, og samtidig en endring i hvordan frivillige organisasjoner oppstår, utvikler seg og gjør sin innsats vis-a-vis de offentlige velferdstjenestene. Utgangspunktet for ACTWEL er en hypotese om at det som del av disse prosessene skjer en vridning mot veldedighet, som potensielt kan understøtte mer grunnleggende endringer i relasjonen mellom sivilsamfunnet og velferdsstaten. I prosjektet utvikles teoretiske rammeverk for å forstå disse endringene, og hvilken betydning disse har - for velferdsstaten, dens legitimitet, og for sosiale bånd i velferdssamfunnet. ACTWEL undersøker derfor hva som driver og former endringer i roller og forholdet mellom sivilsamfunnet og velferdsstaten, og hvilke sosiale og kulturelle konsekvenser dette har. Dette vil utforskes gjennom litteraturstudier av trender og historisk utvikling av velferdsstat og sivilsamfunn (Arbeidspakke (AP)1), og en medieanalyse som utforsker hvordan sivilsamfunn og frivillig sektor er representert i medier, samt hvordan sosiale medier anvendes som plattform for frivillige organisasjoner (AP2). Videre vil vi i prosjektet gjennomføre en omfattende empirisk utforsking av tre frivillige initiativer/organisasjoner med bruk av deltakende observasjon og kvalitative intervjuer (AP3). De tre første arbeidspakkene bidrar med input til et teoretisk formål om å utvikle et teoretisk, konseptuelt rammeverk og vokabular for de endringene vi ser frivillig sektor og i forholdet mellom velferdsstat og sivilsamfunn, og hvilken betydning dette har for folks opplevelse av og forhold til velferdsstaten, og deres frihet og autonomi. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om forholdet mellom velferdsstaten og sivilsamfunnet, endringer i forholdet og konsekvenser av dette. Gjennom å utforske sosiale dynamikker som endrer velferdsstaten og frivillig sektor vil prosjektet bidra med kunnskap om sosial endring, relevant for både forskere, beslutningstakere og praksisfeltet.

ACTWEL focuses on the cultural resilience and adaptability of the Scandinavian welfare model in facing new challenges. Understanding how to cope with these changes will be crucial for long-term social sustainability. Developing a new theoretical framework and critical vocabulary for conceptualizing the cultural transformation of welfare and charity, ACTWEL aims to explore how the cultural configuration of individual autonomy and the management of the commons are changing. ACTWEL begins with a scoping and literature review, which will provide insight into current trends as well as into historical developments in the field. When mapping social policies related to civil society (WP1), we will be using Bacchi’s (1999) WPR approach to policy analysis, which asks “what’s the problem represented to be?” In our media analysis (WP2) we will employ mixed methods to examine how civil society and volunteer work are represented, and to explore social media platform-related work by voluntary organizations. Fieldwork on three cases of voluntary/civil organizations (WP3) will involve participatory observations as well as in-depth interviews. WPs 1–3 will furnish the insights and input for WP4, which will involve developing a conceptual framework and vocabulary for understanding how the cultural configuration of individual autonomy and the management of the commons are changing. WP5 Project management will secure project coordination, objectives, and deliverables.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell