Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Peace as a continuation of war by other means? Russian Approaches to Peace Processes (RAPP)

Alternativ tittel: Fred som en viderføring av krigen med andre midler? Russland tilnærming til fredsprosesser (RAPP)

Tildelt: kr 7,0 mill.

Russland engasjerer seg i en rekke fredsprosesser. Dette prosjektet er designet for å undersøke hvorfor, hvordan, og med hvilke resultater, Russland engasjerer seg. Prosjektet vil undersøke både konflikter der Russland er krigførende part (som Ukraina), der landet er involvert som megler (som Afghanistan), og der landet er både krigførende part og megler (som Syria). Prosjektet vil utforske Russland sitt engasjement i hver av disse tre tilfellene: Minsk-prosessen over Donbass i Ukraina (2014–22); Moskva-prosessen over Afghanistan (2016–); og Astana-prosessen over Syria (2017–). Russland forholder seg også til fredsprosesser som permanent medlem av FNs sikkerhetsråd, der det har veto, og prosjektet vil kartlegge hvordan landet har stemt på resolusjoner som omhandler fredsprosesser. Analysen konsentrerer seg om seks dimensjoner og hvordan disse kommer til uttrykk: politisk kultur, interesser, normer, praksiser, institusjoner og eksterne relasjoner. Analysen vil være basert på et bredt tilfang av kilder: intervju med individer som har vært direkte engasjert i den enkelte prosess, akademisk litteratur, nyhetsmedia, samt data på Russland stemmemønstre i sikkerhetsrådet. Prosjektet er utformet slik at det skal kunne bidra med relevant kunnskap på løpende basis, via en kombinasjon av korte refleksjoner og lengre rapporter, rundebord for eksperter og beslutningstagere, samt akademiske artikler i internasjonale tidsskrift. Forskningsteamet består av fire personer med ledende ekspertise på fredsprosesser og dybdekunnskap om de relevante prosessene. Prosjektets målsetting er å tilby en systematisk analyse av russisk tilnærming til fredsprosesser, noe som vil være en viktig kunnskapsbasis for FN, diverse regjeringer, og private aktører, som har behov for å forstå og forholde seg til Russland i fredsprosesser.

Russia is frequently engaged in peace processes, in conflicts where it is a belligerent party (e.g., Ukraine), in conflicts where it is involved as a mediator (e.g., Afghanistan), and as a permanent member of the UN Security Council (UNSC). Russia’s approach to peace processes challenges the international peacemaking regime and sometimes entails competition with other peacemakers, including the UN. The Russian approach to peace processes is poorly understood, yet critically important, in Ukraine and beyond. In order to comprehend how Russia’s approach to peace processes differ over time, and across contexts, the RAPP project will examine Russia’s key engagements from the end of the Cold War to the present, and conduct three in-depth case studies: the Minsk process on Donbas (2014–22); the Moscow process on Afghanistan (2016–); and the Astana process on Syria (2017–). The analytical framework, applied across all the cases, covers six key dimensions: political culture, interests, norms, practices, institutions, and external relationships. Methodologically, the project will draw on interviews with individuals who have been directly engaged in the relevant processes, academic literature, news sources, and data on Russia’s UNSC voting patterns. Two-day expert roundtables are designed to engage stakeholders in discussing draft research reports, also serving as quality assurance. The project will pursue best practices in Open Research, posting practitioners’ reflection pieces and research reports, as well as publishing articles in leading journals. The research team brings together cutting-edge scholarship on peace processes with leading area studies experts (on Russia and the cases in focus). RAPP’s ultimate ambition is to provide a systematic analysis of Russia’s approach to peace-making, as a knowledge base that will help inform other actors – the UN, national governments, and civil society – on how to understand, and how to interact with, Russia in peace processes.

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser