Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

CHIPOLATA - Climate change and harvesting impacts on the pelagic fish community of Lake Tanganyika

Alternativ tittel: CHIPOLATA - Effekter av klimaendringer og fiskeri på fiskebestandene i Tanganyikasjøen

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

343414

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Det pelagiske økosystemet i Tanganyikasjøen er av enorm betydning for biologisk mangfold og for lokalsamfunnene rundt sjøen. De nesten hundre tusen fiskerne fanger opp til 200 000 tonn fisk hvert år. Til sammenlikning er det bare torsk og sild som har større fangster i norske fiskerier. Mesteparten av fangsten inkluderer to små fiskearter, Stolothrissa tanganicae og Limnothrissa miodon, ofte kalt "ferskvannssardiner", sammen med en større fisk, Lates stappersii. Fisket i sjøen har ernæringsmessig og økonomisk betydning for over 10 millioner mennesker som bor rundt sjøen. Fisken står imidlertid i fare for tilbakegang på grunn av klimaendringer og overfiske. Mens overutnyttelse kan føre til reduserte fiskebestander, kan det oppvarmende klimaet føre til sterkere lagdeling av vannlagene. Dette kan føre til mindre plante- og dyreplankton og dermed mindre mat for fiskene. Dette prosjektet har som mål å klarlegge hvilke effekter klimaendringer kan få for fiskebestandene i Tanganyikasjøen. Dette vil vi gjøre ved å studere endringer i fiskebestandene de siste 30 årene, ved å sammenlikne fisk samlet inn i 1995 med innsamlinger i dag. Vi vil bruke nye genetiske metoder som kan finne ut om det har vært nedgang i fiskebestandene, og for å fortelle oss om hvordan fiskene tilpasser seg et miljø i endring. Vi vil også analysere fiskens matvaner: har det skjedd endringer i kostholdet? Til slutt skal vi undersøke om fiskeartene vokser raskere eller langsommere i dag enn for 30 år siden. Til sammen vil dette fortelle oss om fiskenes økologiske roller har endret seg over tid, og hvor sårbare de er for klimaendringer og fiske. Vi vil analysere endringer i fiskebestandene, og vurdere hvilke konsekvenser endringene kan få for fiskeriene. I prosjektet vil vi samarbeide med lokale forskere, fiskere og myndigheter for å samle inn fisk, analysere dataene og diskutere hvordan funnene våre kan forbedre fiskeriforvaltningen i Tanganyikasjøen og andre steder.

Lake Tanganyika has enormous ecological and economic value. Its biodiversity and the productivity of its pelagic fishery providing food to ~10 million people are astonishing. The three economically most important pelagic species, the freshwater clupeid Stolothrissa tanganicae and Limnothrissa miodon, and the latid perch Lates stappersii represent more than 90 % of annual catches (200 000 tons/year). However, sustainable harvesting of these fishes is threatened by the impacts of climate change and overfishing. To what extent these pressures have affected the pelagic ecosystem and its fish community remains unclear. An understanding of these risks is urgently needed to allow an informed choice between appropriate management strategies. To better understand the resilience of the pelagic fish community, we will use recent and historical collections of fish to study changes in three key aspects of fish biology across a 30-year (1995-2025) time window: stock structure, trophic ecology, and growth. In WP1, we will collect new biological samples of the three fishes across the lake, guided by existing scientific and local knowledge. In WP2, we will generate whole genome sequencing data to investigate changes in lake-wide stock structure and effective population size, an important indicator for the genetic vulnerability of fish stocks. We will also mine these data for genomic signatures of selection. In WP3, we will study changes over time in trophic morphology, diet, and trophic position. In WP4, we will study changes in fish growth dynamics. In WP5, we will compare the magnitude of all biological changes over time and develop biological indicators for stock vulnerability to climate change and harvesting. In WP6, we partner throughout the project with local scientists, fishers, and authorities to make our findings accessible and promote their integration in fisheries management. The project will be managed (WP7) with direct participation of the stakeholders from the start.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima