Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Hidden Toll of Lice

Alternativ tittel: Direkte og indirekte effekter lakslus

Tildelt: kr 45,0 mill.

Villaksen i Atlanterhavet er i tilbakegang over hele sitt utbredelsesområde og antas å være på et historisk lavt nivå. I Norge sammenfaller dette med en betydelig økning i produksjonen av oppdrettslaks. Disse motstridende trendene har ført til uenighet da sammenhengen mellom fiskeoppdrett og villaks har blitt stadig mer tydelig. Den viktigste påvirkningen fiskeoppdrett har på villaks er gjennom spredning og overføring av lakselus. Selv om det ikke er tvil om at lakselusinfeksjoner skader laksen, er toleransegrensene til lakselus hos vill laks en kritisk uløst problemstilling. Kunnskap om toleransegrensene for lakselus, hovedsakelig basert på laboratoriestudier med oppdrettslaks, har vært grunnlaget for forvaltningstiltak. Imidlertid er dagens forståelse av hvilke antall lus som påfører subletale effekter og redusert overlevelse hos villfisk i naturlige omgivelser svært begrenset. Med over 400 lakseelver i Norge, er den eneste gjennomførbare måten for å vurdere effekten av lakselus på overlevelsen til villsmolt å bruke modeller. Følgelig er hovedmålet med Hitlice å forbedre eksisterende modeller ved å gi en nøyaktig vurdering av forholdet mellom lakselus og maritim overlevelse av laksesmolt. For å oppnå dette vil det bli utført felt- og laboratorieeksperimenter med kunstig infeksjon av villfisk for å undersøke lakselusterskelverdier. For å teste direkte og indirekte effekter av lakselus under varierende miljøforhold, vil resultatene bli sammenlignet med tidsserier fra merkede villaks og i tillegg fra elver med estimerte smoltmigrasjons- og andel returnerende laks. Modellenes nøyaktighet vil deretter bli testet. Samtidig vil prosjektet vurdere årsakene til ulike interessenters oppfatninger av utfordringen med lakselus gjennom undersøkelser og ved å involvere interessenter (inkludert forskere) i å oversette data til forvaltningsråd i en post-normal vitenskapelig sammenheng. I tråd med dette innebærer prosjektet biologer, statistikere, havforskere og samfunnsvitere.

Wild Atlantic salmon is declining throughout its range and is believed to be at a historic low. In Norway, this coincides with a tremendous increase in farmed salmon production. These opposing trends have sparked controversy as the association between fish farms and wild salmonids has become increasingly evident. The main impact of fish farming on wild salmon is via the proliferation and spillover of parasitic salmon lice. Although there is no doubt that salmon lice infestations harm salmon, salmonid tolerance limits towards lice remains a critically unresolved question. Knowledge on the lice tolerance limits, derived mostly from laboratory studies using farmed salmon, has been the basis for management interventions. However, current understanding of lice thresholds inflicting sublethal effects and decreased wild fish survival in natural environments is critically limited. As there are >400 salmon rivers in Norway, the only feasible way to assess the effect of salmon lice on the survival of wild smolts is to use models. Consequently, the main objective of Hitlice is to improve existing models by providing an accurate estimate of the relationship between salmon lice and the marine survival of salmon smolts. To this end, examining lice threshold levels by field and lab experiments with artificial infestation of wild fish will be performed. To test direct and indirect effect of lice under variable environmental conditions, results will be compared with time series from tagged wild salmon, and in addition from rivers with estimated smolt migration and return rates. In turn, model accuracy will be tested. Simultaneously the project will assess the causes of different stakeholder perceptions of the salmon lice challenge through surveys and by involving stakeholders (including scientists) in translating data to management advice in a post-normal science context. Accordingly, this project involves biologists, statisticians, oceanographers, and social scientists.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning