Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rising to the challenge: Academic resilience in mathematics and science among disadvantaged students (ARISE)

Alternativ tittel: Mot alle odds: Akademisk motstandsdyktighet i matematikk og naturfag blant underprivilegerte elever (ARISE)

Tildelt: kr 8,0 mill.

Utdanning åpner dører til en lysere fremtid. For mange elever er imidlertid veien til suksess utfordrende, særlig gitt utfordringene som pandemien og energikrisen har medført. Dette er enda vanskeligere for elever fra lavinntektsfamilier. Likevel, selv med begrensede ressurser, er det noen elever som klarer å overkomme hindringene og gjøre det bra. Disse elevene viser akademisk motstandsdyktighet. De viser hva som er mulig og gir verdifull innsikt i hvordan man kan støtte andre underprivilegerte elever. Men hvordan og hva driver disse elevene til å prestere så godt? Hvorfor klarer noen elever å lykkes mot alle odds mens andre med lignende bakgrunn sliter? I en verden der forskjellene mellom de privilegerte og de underprivilegerte blir større, er det viktigere enn noensinne å forstå og fremme akademisk motstandsdyktighet. ARISE-prosjektet forsøker å redusere disse utdanningsforskjellene. Vi sikter på å generere ny kunnskap for å utvikle akademisk motstandsdyktighet, spesielt innen matematikk og naturfag. Våre tre hovedmål er: 1. Utvikle verktøy for å identifisere hva som karakteriserer akademisk motstandsdyktige elever 2. Undersøke strategiene de bruker for å lykkes 3. Undersøke faktorer som påvirker utviklingen av akademisk motstandsdyktighet ARISE-prosjektet kobler nasjonalt representative data fra prøver og spørreskjemaer i Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2023 og TIMSS Longitudinal med elevdata fra øyesporing, dataloggfiler, videoobservasjoner og intervjuer. Dette prosjektet bidrar til å fremme akademisk motstandsdyktighet og sikter mot en inkluderende og rettferdig fremtid hvor alle har like muligheter. Fattigdom er ikke en uunngåelig skjebne.

Education holds the key to a bright future, but for many students, the road to success is anything but easy. The pandemic and energy crisis have exposed the glaring inequalities in education, particularly for low-income students who face a greater risk of underachieving and dropping out. Even in the world’s most egalitarian countries like Norway, disadvantaged students are overrepresented among those who perform poorly in mathematics and science. However, despite having limited educational resources, some students rise to the challenge and succeed. These academically resilient students show what is possible and provide valuable insights into supporting other vulnerable students. How and what makes these students perform so well? Why are some students able to succeed against the odds while so many others with similar backgrounds struggle? Education practitioners and policymakers need to know the processes and factors behind academic resilience to support all students to thrive in our rapidly changing world. Given the recent sharp increase in inequality, fostering student resilience has become more urgent than ever before. This project addresses educational inequality by generating new knowledge and recommendations to develop academic resilience in mathematics and science (ARISE) in young children. It uses a longitudinal design to (1) develop measures that identify resilient students, (2) examine the implementation of resilience strategies, and (3) investigate factors that affect the development of ARISE and their variations across student backgrounds. This project links nationally representative data from assessments and surveys in the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2023 and TIMSS Longitudinal with multimodal student data from eye-tracking, computer log files, video observations, and interviews. This project will offer resources to develop ARISE and contributes to creating an inclusive and equitable future that leaves no one behind.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder