Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Does feed-borne exposure to emerging mycotoxins during the freshwater phase affect salmon growth and performance later in life? - MYTOXA

Alternativ tittel: Vil eksponering for mykotoksiner ved tidlige stadier påvirke laksens helse og vekst senere i livet?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Havbruksnæringen står overfor store utfordringer knyttet til dyrehelse inkludert høy dødelighet etter sjøvannsoverføring og redusert vekst med ukjent årsakssammenheng. Med økt bruk av planteingredienser i laksefôr har nye utfordringer dukket opp. Planteingredienser kan inneholde soppgifter produsert av muggsopp. Det er også spådd at klimaforandringene vil føre til økt forekomst av muggsopp og soppgifter i fremtiden. Mykotoksiner er velkjent for å forårsake produksjonssykdommer hos husdyr på land tilsvarende de som er rapportert i akvakultur. Forstyrret helse, redusert vekst og økt dødelighet forårsaket av mykotoksinforurenset fôr er sett på som en av de viktigste truslene mot fôrkjeden, med økonomiske tap og svekket dyrevelferd. En fersk studie fant at >80 % av laksefôret inneholder mykotoksiner. Tidligere forsøk med laks har vist at mykotoksinet enniatin b kan påvirke laksens helse og vekst, også de nivåene man av og til observerer i kommersielt laksefôr. I det nevnte forsøket ble bare eksponering for enkelttoksiner testet, mens i laksefôret forekommer disse mykotoksinene ofte i fôret sammen med andre mykotoksiner. Blandingen av giftstoffer kan ha en helt annen innvirkning på laksens helse enn bare den ene typen. Basert på dette kan blandinger av mykotoksiner spille en rolle i utfordringene industrien møter, som redusert vekst og helse etter overføring til sjøvann. Prosjektet tar sikte på å undersøke om den totale belastningen av forekommende mykotoksiner i pre-smoltfôr gjør laks mer mottakelig for produksjonsrelaterte sykdommer og reduserer vekst senere i livet.

The aquaculture industry faces major challenges related to animal health including high mortalities following seawater transfer and reduced growth with unknown causation. The use of plant ingredients in salmon feed has introduced mycotoxins orally for the first time to carnivorous marine farmed fish. In global terrestrial animals farming, mycotoxins are well known to cause production diseases like those reported in aquaculture. Disrupted health, reduced growth and increased mortality caused by mycotoxin contaminated feed is recognized as one of the most significant hazards and threats to the feed supply chain causing economic losses and impaired animal welfare. A recent study found that >80% of the salmon feeds contain so called emerging mycotoxins, of which enniatins (ENNs) were the most prevalent. The mycotoxin Enniatin B was recently found to impair Atlantic salmon health at levels occasionally found in commercial feeds. However, mycotoxin derivatives co-occur in complex mixtures, having different impact on animal health than single. Based on this, mixes of ENNs might play a role in the current challenges of salmon smolt robustness and reduced growth following seawater transfer. However, this remains to be investigated. The project aims to investigate whether the load of co-occurring emerging mycotoxins in pre-smolt feed make salmon more susceptible to production related diseases and reduce growth later in life. Feeding trials focusing on smolt robustness will be conducted, investigating the effects of mycotoxins prior to and post seawater transfer. Fish performance will be monitored until the end of the production cycle. A comprehensive screening of effect endpoints at different stages of salmon production will be used to set safe limits for emerging mycotoxins in salmon feed. MYTOXA will integrate in silico, in vitro and in vivo data in a systems biological framework, underpinning novel mechanisms on the toxicity of emerging mycotoxins.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning