Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Post Consumption Citizenship: Conditions for and practices of engagement in sustainable well-being.

Alternativ tittel: Post-Consumption Citizenship: rammer og praksiser knyttet til bærekraftig økt livskvalitet.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Post-Consumption Citizenship: rammer og praksiser knyttet til bærekraftig økt livskvalitet. Vekst og ukritisk bruk av ressurser har en bakside som viser seg mer og mer i dagens samfunn. Vekst er imidlertid dypt forankret i samfunn styrt av kapitalistiske og markedsliberalistiske idealer, og er vanskelig å utfordre. Mens et høyt forbruk frem til nå har vært forbundet med nettopp vekst og velstand, så ser nå et økende antall mennesker og lokalsamfunn seg om etter alternativer til vekst for å øke egen livskvalitet og trivsel hjemme, på jobb eller på fritiden. Det er disse alternative praksiser og initiativer Post CC ønsker å undersøke nærmere blant annet gjennom en medie- og litteraturanalyse. I tillegg vil vi gjennomføre casestudier, og se på hva som motiverer og kjennetegner både nye og etablerte initiativ som gjør det mulig å leve med lavere forbruk – i nabolag, arbeidsplasser, og på ulike typer fritidsarenaer for å identifisere det vi kaller Post Consumption Citizenship. Forskningen i prosjektet er basert på tett dialog og eksperimentering med en rekke metoder for å forstå folks erfaringer, atferd, assosiasjoner, meninger og holdninger til redusert forbruk og trivsel bedre. En spørreundersøkelse vil gjennomføres med samme gruppe mennesker i flere omganger for å avdekke eventuelle endringer i atferd og meninger. Gjennom ulike metoder vil Post CC etablere et kunnskapsgrunnlag for å forstå hva slags ressurser og infrastruktur som er nødvendig for å støtte slike endringer. Resultatene fra forskningen vil Post CC publisere og formidle til grupper i samfunnet, rettet mot ulike kjønn, etnisiteter, aldersgrupper og personer med ulik sosioøkonomisk status i tillegg til beslutningstakere og forskningsmiljøer. Gjennom dette ønsker vi å spre ideer, kunnskap og handlinger som støtter denne type medborgerskap på alle arenaer i livet.

Growth is an embedded premise of capitalism and market liberalism that is proving more troublesome to fit into today's society, increasingly marked by the downsides of the growth paradigm, and decades of resource depletion. While excessive consumption previously has been associated with growth and prosperity, there is an increasing number of people and communities that are choosing other paths to increase their quality of life and wellbeing at home, work, or in their spare time. Post CC will map various such initiatives through desk research like media analysis and literature review. Further, Post CC will conduct empirical research in a selection of predetermined cases, aiming to unravel what motivates and characterises both new and long-established initiatives that enable post consumption citizenship. We will do so in selected neighbourhoods (Svartlamon and Lilleby), a large and multifaceted workplace (NTNU), and two types of low-consumption leisure arenas (DNT:publicly available cabins, and public libraries). The empirical research will be based on close and ongoing dialogues throughout the project period, and experimenting with a range of qualitative methods, like autophotography, photo elicitation, and video-response dialogue, where people's experiences, behaviour, associations, opinions and attitudes to post-consumerism, and wellbeing are captured. Quantitative surveys will be conducted from the same group of respondents throughout the project to detect changes in said behaviour and opinions. By doing so, Post CC intends to uncover what kind of resources and infrastructure the initiatives rely on, as well as produce themselves. Post CC will strategically communicate and disseminate this kind of co-produced knowledge to different groups in society, of diverse genders, ethnicities, age groups, and socioeconomic status in addition to policy makers, and the academic community.

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi