Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

"Det digitale pengesamfunnet"

Tildelt: kr 0,10 mill.

-

-

I løpet av de siste tiårene har fremveksten av digitale finansielle tjenester og produkter langt på vei endret hvordan vi får utført våre finansielle behov. Betalinger gjennomføres nå nesten utelukkende gjennom elektroniske transaksjoner. Lån tas opp via digitale lånesøknader og utbetales på bakgrunn av elektroniske identifikasjon. Vi kan spare til pensjon via komplekse produkter som består av verdipapirer som handles på elekroniske handelsplasser over hele verden, og delta i børshandelen selv via apper på telefonen. Fysiske penger, personlig oppmøte, underskrift og vitnebekreftelse på viktige dokumenter tilhører en forgangen tid. Digitaliseringen har ført til mange fordeler og effektivisering av mange av dagliglivets transaksjoner og finansielle behov. På den annen side oppstår nye problemer. Svindlere utnytter nye muligheter skapt av digitalisering. Forbrukere ender opp med for høy gjeld som følge av enkel tilgang på usikret kreditt via lett tilgjengelige elektroniske portaler. Digitalt utenforskap fører til manglende finansiell inkludering av sårbare grupper. Sett fra et juridisk perspektiv fører de teknologiske endringene til mange og ulikeartede rettslige problemstillinger. Bl.a. har vi fått en mengde ny lovgivning på området, ikke minst drevet av stor lovgivningsaktivitet i EU. Høyesterett har avsagt flere dommer på området i løpet av de siste årene, både i sivile saker og straffesaker. Som ellers når det er store samfunnsendringer med tilhørende respons fra lovgiver og domstoler, oppstår det behov for ny juridisk kunnskap og grenseoppganger. Hvordan er de nye reglene å forstå? Hvordan henger de sammen med allerede etablerte regler? Hvordan påvirkes fortolkningen av eksisterende begreper i viktige rettsområder som kontraktsrett, sivilprosess og strafferett? Det er rettsvitenskapens rolle å følge med og gir sitt bidrag til løsningen av nye spørsmål. Seminaret ønsker å tilrettelegge for kunnskapsoppbygging og utveksling mellom sentrale rettsforskere på området.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet