Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pollinator-friendly agricultural landscapes: Solutions for management of habitats under pressure

Alternativ tittel: Pollinatorvennlige kulturlandskap: Løsninger for forvaltning av leveområder under press

Tildelt: kr 13,9 mill.

Pollinatorene er truet. Dette får konsekvenser for både det biologiske mangfoldet og matsikkerheten vår. I WINGS skal vi utvikle løsninger for å etablere mer pollinatorvennlige kulturlandskap. Pollinatorer, som bier og blomsterfluer, er helt avgjørende for de fleste blomstrende planter som formerer seg med frø. Dette gjelder også for mange av matplantene våre. Faktisk blir rundt 30 % av all maten vi spiser direkte eller indirekte påvirket av at pollinatorene gjør jobben sin. Trusselen mot ville pollinatorer er i stor grad knyttet til tap eller redusert kvalitet av viktige leveområder i kulturlandskapet, som slåttemark, kystlynghei, naturbeitemark og artsrike veikanter. Arealendringer, som intensivering av landbruket, er hovedårsaken til at disse leveområdene reduseres. For å ivareta ville pollinatorer er det et hovedmål i WINGS å utvikle løsninger for å forvalte og restaurere pollinatorvennlige kulturlandskap i alle våre landsdeler. Løsninger rettet mot ville pollinatorer skal ta hensyn til både ulike interesser innen involverte sektorer som landbruk, næringsliv og miljø og kulturlandskapets ulike sammensetninger rundt om i Norge. Delmålene i prosjektet er å: (i) identifisere og samle eksisterende data om hvor i kulturlandskapet det finnes ressurser som er viktige for pollinatorer, (ii) vurdere kvaliteten av leveområder som er påvirket av ulike matproduksjonssystemer og kulturlandskap, (iii) forbedre tilskuddsordninger som skal ivareta ville pollinatorer, (iv) skape bærekraftige løsninger for pollinatorvennlige jordbrukslandskap og (v) formidle løsninger for pollinatorvennlige tiltak til samfunnet. WINGS er et samarbeidsprosjekt mellom forskning, forvaltning, næringsliv, landbruk og miljøorganisasjon, alle med en felles interesse om å ivareta pollinatorer. Partnere er NIBIO (prosjekteier), Norsk Landbruksrådgivning, Statsforvalteren i Nordland, Norsk Kylling, Sabima, NINA, NMBU og Aarhus Universitet.

Globally, wild pollinators are under pressure due to the total impact of land use changes which has caused the loss, fragmentation and reduced quality of pollinator habitat. Successful implementation and uptake of management solutions aimed at protecting wild pollinators requires coordination between sectors that may have conflicting interests and goals. The main objective of WINGS is therefore to develop solutions for the management and restoration of pollinator-friendly agricultural landscapes that consider sustainability trade-offs across sectors and agricultural landscape contexts. To reach this objective, WINGS uses a transdisciplinary co-learning approach in which researchers from social, ecological, and mathematical sciences team up with agricultural advisors, food industry, NGOs and area management authorities. WINGS is organised into five integrated work packages (WPs) that address knowledge gaps about area-resource management, sustainability and ecology when safeguarding pollinators. WP0 will ensure the coordination and communication between WPs which is paramount to the success of the transdisciplinary backbone of WINGS. In WP1, we will mobilise and integrate data on area-based resources important for wild pollinators. In WP2, we will quantify pollinator habitat quality across agricultural landscapes. WP3 will identify solutions for improving agri-environmental schemes and their synergies. In WP4, we will develop and communicate sustainable solutions for management of pollinator-friendly agricultural landscapes. A variety of communication channels will be used to reach target audiences, including a national conference and farmer excursions. Close collaboration with partners from stakeholder groups will ensure capacity building and outreach across sectors and society. WINGS will contribute both nationally and internationally to a broader understanding of how to safeguard pollinators as an integrated part of agri-environmental land use practices.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling