Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Out of the shade? Solar development challenges in Norway (SOLNOR)

Alternativ tittel: Ut av skyggen? Utfordringer og utviklingen av solkraft i Norge

Tildelt: kr 10,3 mill.

SOLNOR er så langt vi vet det første prosjektet som systematisk kombinerer samfunnsvitenskap, juss og modellering, for å undersøke rammebetingelser for små- og storskala solenergi i Norge. Mens solenergi har utviklet seg sakte i Norge, er Danmark og Sverige lenger fremme, selv om de alle har relevante barrierer og ulike regulatoriske rammer og konsesjonsprosesser. Prosjektet tar sikte på å forklare koblingene mellom drivere og barrierer for både bygningsmonterte solceller og kraftverk i de tre landene. Gjennom å identifisere drivere og barrierer for solkraft, vil SOLNOR undersøke hvordan potensialet kan realiseres også i forhold til andre legitime hensyn, inkludert alternativ arealbruk, divergerende interesser, og naturvern. Dette vil bli gjort gjennom juridiske -, samfunnsvitenskapelige perspektiver og energisystemmodellering. Funnene vil danne grunnlag for sammenligninger med Danmark og Sverige for å identifisere potensiale for forbedringer. SOLNOR vil gjøre dette ved å bruke modellering for å identifisere økonomiske og tekniske potensialet for solenergi, ved å analysere drivere og barrierer for bygningsmonterte solceller, gjennom å undersøke juridiske rammer og konsesjonsprosesser i Norge, samt institusjonelle barrierer og utfordringer ved storskala solkraftverk. Prosjektet vil gjøre sammenligninger av de tre landene. Til sist vil prosjektet gi anbefalinger om konkrete muligheter for institusjonelle og regulatoriske forbedringer. Dette gjør forskerteamet i stand til å generere kunnskap som er høyst relevant for brukerpartnerne og andre, samt bidra til forskningsfronten på utvikling av solkraft, rammebetingelser for dette, men også viktige utfordringer. Kombinasjonen av solid akademisk forskning, aktiv involvering av strategiske brukerpartnere, et høyst relevant tema, og et tverrfaglig samarbeidsprosjekt, vil sikre at det produseres viktig kunnskap.

SOLNOR will be a first to systematically investigate framework conditions for small- and large-scale solar in Norway, and a first Scandinavian comparison. While solar has been developing slowly in Norway, Denmark and Sweden are further ahead. SOLNOR aims to map and explain the development of small- and large-scale solar PV in Norway, including the drivers, barriers, and challenges and how this potential can be realised, informed by social science perspectives and modelling. This will be compared to Denmark and Sweden to identify potential for improvements. We will do so by using modelling to identify socio-technical potential of solar (WP1), to analyse drivers and barriers of building mounted solar (WP2), to investigate legal frameworks and licensing procedures in Norway (WP3), as well as institutional barriers and challenges of large-scale solar power plants in a comparison of all three countries (WP4) and provide policy recommendations (WP5). This enables the strong research team to generate knowledge that is highly relevant for the user partners and beyond, as well as contributing to the research frontier on solar development and framework conditions and challenges. The combination of sound academic research, active involvement of strategic user partners, a timely and relevant project, and an interdisciplinary collaborative project will ensure significant impact.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matDemokrati, makt og styringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Mat og bioressurserDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Demokrati og global utviklingFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnKlimaMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLavutslippKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakAnvendt forskningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Tillit og fellesskapFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringenePortefølje Energi og transportPortefølje ForskningssystemetPortefølje Klima og miljøLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetMiljøvennlig energiFornybar energi, solPortefølje Banebrytende forskningGrunnforskningBransjer og næringerLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetFNs BærekraftsmålLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområder