Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Out of the shade? Solar development challenges in Norway (SOLNOR)

Alternativ tittel: Ut av skyggen? Utfordringer og utviklingen av solkraft i Norge

Tildelt: kr 10,3 mill.

SOLNOR er så langt vi vet det første prosjektet som systematisk kombinerer samfunnsvitenskap, juss og modellering, for å undersøke rammebetingelser for små- og storskala solenergi i Norge. Mens solenergi har utviklet seg sakte i Norge, er Danmark og Sverige lenger fremme, selv om de alle har relevante barrierer og ulike regulatoriske rammer og konsesjonsprosesser. Prosjektet tar sikte på å forklare koblingene mellom drivere og barrierer for både bygningsmonterte solceller og kraftverk i de tre landene. Gjennom å identifisere drivere og barrierer for solkraft, vil SOLNOR undersøke hvordan potensialet kan realiseres også i forhold til andre legitime hensyn, inkludert alternativ arealbruk, divergerende interesser, og naturvern. Dette vil bli gjort gjennom juridiske -, samfunnsvitenskapelige perspektiver og energisystemmodellering. Funnene vil danne grunnlag for sammenligninger med Danmark og Sverige for å identifisere potensiale for forbedringer. SOLNOR vil gjøre dette ved å bruke modellering for å identifisere økonomiske og tekniske potensialet for solenergi, ved å analysere drivere og barrierer for bygningsmonterte solceller, gjennom å undersøke juridiske rammer og konsesjonsprosesser i Norge, samt institusjonelle barrierer og utfordringer ved storskala solkraftverk. Prosjektet vil gjøre sammenligninger av de tre landene. Til sist vil prosjektet gi anbefalinger om konkrete muligheter for institusjonelle og regulatoriske forbedringer. Dette gjør forskerteamet i stand til å generere kunnskap som er høyst relevant for brukerpartnerne og andre, samt bidra til forskningsfronten på utvikling av solkraft, rammebetingelser for dette, men også viktige utfordringer. Kombinasjonen av solid akademisk forskning, aktiv involvering av strategiske brukerpartnere, et høyst relevant tema, og et tverrfaglig samarbeidsprosjekt, vil sikre at det produseres viktig kunnskap.

SOLNOR will be a first to systematically investigate framework conditions for small- and large-scale solar in Norway, and a first Scandinavian comparison. While solar has been developing slowly in Norway, Denmark and Sweden are further ahead. SOLNOR aims to map and explain the development of small- and large-scale solar PV in Norway, including the drivers, barriers, and challenges and how this potential can be realised, informed by social science perspectives and modelling. This will be compared to Denmark and Sweden to identify potential for improvements. We will do so by using modelling to identify socio-technical potential of solar (WP1), to analyse drivers and barriers of building mounted solar (WP2), to investigate legal frameworks and licensing procedures in Norway (WP3), as well as institutional barriers and challenges of large-scale solar power plants in a comparison of all three countries (WP4) and provide policy recommendations (WP5). This enables the strong research team to generate knowledge that is highly relevant for the user partners and beyond, as well as contributing to the research frontier on solar development and framework conditions and challenges. The combination of sound academic research, active involvement of strategic user partners, a timely and relevant project, and an interdisciplinary collaborative project will ensure significant impact.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Miljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålBransjer og næringerAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnDemokrati, makt og styringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorKlimarelevant forskningMiljøvennlig energiFornybar energi, solFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneKlimaMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetKutt i utslipp av klimagasserDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje Energi og transportGrunnforskningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Banebrytende forskningPortefølje Mat og bioressurserKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Demokrati, styring og forvaltningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLavutslippFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landet