Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promising Practices: Holistic Work Inclusion of Young Adults

Tildelt: kr 12,0 mill.

Det er uttrykt bekymring fra politisk hold om at unge mennesker som ikke deltar i utdanning eller arbeid også på lengre sikt vil ha problemer med å skaffe seg inntektsgivende arbeid og dermed stå i fare for å bli sosialt ekskludert og marginalisert. Målet med prosjektet Lovende Praksiser er å utvikle ny kunnskap om helhetlige arbeidsinkluderingspraksiser for unge voksne (18-30 år). Prosjektet tar sikte på å identifisere praksiser som kan bidra til å forebygge langsiktig ekskludering av unge fra arbeidsmarkedet. Vi vil anvende et forskningsdesign hvor vi kombinerer flere metoder: registerdata, spørreundersøkelse, etnografisk observasjon og kvalitative intervjuer. Med disse ulike metodene vil vi få innsikt i unge voksnes forløp i NAV-systemet og deres erfaringer fra arbeidsinkludering i NAV, samt innsikt i NAV-veiledernes daglige arbeid med unge brukere og deres vurderinger av unge brukergruppers behov. Prosjektet skal på denne måten bidra med kunnskap om arbeidsinkluderingskompetanser og hvordan man kan forbedre arbeidsinkluderingstjenestene for unge voksne under 30 år. Sentralt i prosjektet er et helhetlig perspektiv på arbeidsinkludering, som 1) erkjenner at arbeids- og velferdssystemet er fragmentert og vanskelig å navigere både for brukere og for veiledere og som 2) anerkjenner at arbeidsinkludering sjelden er en lineær og stegvis prosess som ender i arbeid. En helhetlig praksis omfatter en tilnærming som tar hensyn til den enkelte bruker, deres komplekse livsutfordringer og deres posisjon i forhold til de bredere samfunnsstrukturene, inkludert arbeidsmarkedet og velferdssystemet. Selv om forskning på arbeidsinkludering i økende grad identifiserer slike utfordringer, mangler forskning som omsetter slik innsikt til en helhetlig og systematisk tilnærming til praksis. Prosjektet adresserer dette gapet ved å identifisere faktorer som fremmer eller hindrer helhetlig praksis og ved å utvikle klare anbefalinger basert på forskning utført i samarbeid med NAV. Forventede resultater fra prosjektet inkluderer: • Nyansert og oppdatert beskrivelse av typiske arbeidsinkluderingsløp for unge voksne • Kunnskap om veilederes vurdering av hvilke tiltak som vil hjelpe ulike grupper unge voksne med å komme i jobb • Ny kunnskap om hvordan arbeidsinkludering gjøres i praksis i NAVs ungdomsteam • Ny innsikt i unge brukeres erfaringer med arbeidsinkludering i NAV • Klare anbefalinger for fremtidig praksis bygget på funnene fra prosjektet Prosjektet gjennomføres i samarbeid med tre ungdomsteam i lokale NAV-kontorer. Medarbeiderne i ungdomsteamene skal sammen med forskerne bidra med dataproduksjon og tolkning av funn gjennom en rekke felles læringsworkshops. Dessuten vil medarbeiderne spille en nøkkelrolle i formidlingen av funn. Brukere i ungdomsteamene vil inviteres til å delta i felles læringsworkshop med forskere og NAV-veiledere. Prosjektet er tverrfaglig, og involverer forskere med bakgrunn fra sosialt arbeid, sosialpolitikk, sosiologi, psykologi og økonomi.

Promising Practices will develop new knowledge about holistic work inclusion practices for young adults. It aims to identify practices that mitigate the complex social problem of long-term work exclusion. We do this in genuine partnership with youth teams in local offices of the Norwegian Labour and Welfare Services (NAV). They will contribute with data production and interpretation of findings through a series of workshops. Moreover, they will play a key role in the dissemination of findings. The project adopts a mixed methods approach, combining register data, a factorial survey, ethnographic observation and qualitative interviews. Central to the project is a holistic perspective on work inclusion, recognising that work inclusion trajectories are rarely linear, that the labour and welfare system is fragmented and that it demands both inter-personal and labour market expertise that frontline workers often lack. Although work inclusion research increasingly identifies such challenges, research translating such insights into a comprehensive and systematic approach to practice is lacking. Promising Practices addresses this gap by identifying factors that promote or hinder holistic practices and by developing clear recommendations based on research created and conducted in collaboration with NAV. Expected outcomes from the project include: • Nuanced and up-to-date description of typical work inclusion trajectories of young adults • Understanding of frontline workers’ allocation of work inclusion measures to different groups of young adults • New knowledge of how day-to-day work inclusion practice is carried out in NAVs youth teams • Novel insights into service users’ experience of the work inclusion in NAV • Clear recommendations for future practice built on project findings generated in collaboration with youth teams in NAV The project is interdisciplinary, involving researchers with backgrounds in social work, social policy, sociology, psychology and economics.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester