Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

New bio-based epoxy compounds for high performance applications (NordiCoats)

Alternativ tittel: Nye biobaserte epoxyforbindelser for høyytelsesapplikasjoner (NordiCoats)

Tildelt: kr 15,0 mill.

Epoksyresiner er en gruppe kjemikalier med bred bruk i bygg- og beleggapplikasjoner. Selv om de allerede bidrar til bærekraft ved å beskytte og utvide levetiden til blant annet offshoreinstallasjoner, skip, biler, fly og husholdningsapparater, er de nesten utelukkende laget fra fossile ressurser og basert på giftige forbindelser som kan utgjøre en trussel mot miljøet og helse. Mer bærekraftige og tryggere alternativer til konvensjonell epoksy med lignende ytelse som deres originale motparter er derfor etterspurt. Samarbeidsprosjektet NordiCoats adresserer behovet for en grønn omstilling i kjemikalie- og materialsektoren ved å utvikle mer bærekraftige epoksybindemidler ved en unik kombinasjon av bioteknologi, nanoteknologi og kjemiske syntesemetoder, som fører til nye trygge og bærekraftige biobaserte epoksyforbindelser og resiner med unike egenskaper, mulig resirkulerbarhet, og redusert energiforbruk. De beste nye epoksyresinene vil bli vurdert som bindemidler i høyytelsesbelegg for den maritime sektoren. NordiCoats implementeres av et konsortium av fire forskningspartnere i aktivt samarbeid med fire industrielle partnere, som med sin komplementære kompetanse og bidrag til prosjektet vil bane vei for nye, mer bærekraftige epoksyprodukter for en mengde ulike bruksområder og markeder.

Epoxy resins represent a highly developed group of chemicals with a broad use in building and coating applications. Although they in high-performance coatings already contribute to sustainability, e.g., by protecting and expanding lifetime of offshore installations, ships, cars, aircraft, and household appliances, etc., they are almost exclusively derived from fossil resources and based on toxic compounds that can pose a threat to the environment and health. More sustainable and safer alternatives to conventional epoxy with similar performances as their original counterparts are therefore in high demand. The collaborative project NordiCoats addresses the need for a green transition in the chemicals and materials sector by assembling an innovative platform for the development of more sustainable epoxy binders by a highly interdisciplinary approach. Advanced biotechnology methods are applied to produce microbial oils and biopolymers from lignocellulosic sugars, and biorefinery by-products are sourced and upgraded to assemble a set of base compounds for subsequent upgrading. The base compounds are chemically and/or enzymatically activated and combined with advanced nanotechnology, in order to generate new bio-based epoxy compounds and resins with unique properties, possible recyclability, and reduced energy consumption. These new epoxies are then subjected to functional tests, accompanied by safety, environmental, and economic assessments, providing feedback for further material improvement in the project. Ultimately, the best new epoxy resins will be evaluated as binder additives or substitutes in high-performance coatings for the maritime sector. NordiCoats is implemented by a consortium of four research partners in active collaboration with four industrial partners, who with their complementary competences and contributions along the entire value chain will pave the way for new, more sustainable epoxy products for a plethora of different applications and markets.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

Responsible Research & InnovationRRI MedvirkningMarinNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålMaterialteknologiHelseBioteknologiIndustriell bioteknologiInternasjonaliseringPortefølje Banebrytende forskningFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannPolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje HelsePortefølje ForskningssystemetPortefølje InnovasjonResponsible Research & InnovationLTP3 HelseFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Fagmiljøer og talenterAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Avanserte produksjonsprosesserBioteknologiAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidSirkulær økonomiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriHavbrukMarinHavbrukBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnGrunnforskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneLTP3 Klima, miljø og energiBioøkonomiPortefølje Klima og miljøLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Hav og kystPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensKlimarelevant forskningLTP3 Marine bioressurser og havforvaltning