Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

WINDREG - Offshore wind and regional futures: challenges and opportunities for energy justice in regional transitions

Alternativ tittel: WINDREG: Havvind og regionale fremtider - Utfordringer og muligheter for rettferdig regional omstilling

Tildelt: kr 10,8 mill.

Utbygging av havvind posisjoneres som fremtidens fornybare energikilde i Norge og globalt. Havvind vurderes som en viktig del av løsningen på klimakrise, energisikkerhet og som katalysator for økonomisk vekst. Dessuten gir forestillingen om at havvind er «ute av syne og ute av sinn», anledning til den oppfatning at det ikke vil skape konflikter på land. Men hvis havvindssatsningen skal lykkes, er vi nødt til å forstå hvilke utfordringer og muligheter det skaper i de regionale kystregionene som påvirkes av utbyggingen på havet. Agder er nøkkelregion for den norske havvindssatsningen, og i flere kystkommuner vokser lokale protester. Havvind er meget arealkrevende, og det setter press på både arealforvaltning, naturverdier, demokratiske prosedyrer og økonomisk fordeling. Internasjonale erfaringer viser også at havvind kan være like konfliktfylt som vindkraft på land, men det mangler kunnskap om hvordan havvind påvirker kystsamfunn. WINDREG undersøker hvordan havvind innvirker på landbaserte naturverdier, arealplanlegging, sosioøkonomisk utvikling, styring og integrert planlegging på tvers av flere myndighetsnivåer. Med utgangspunkt i Agder regionen fokuserer vi på utviklingen av mer rettferdige styringsmodeller som kan ivareta en helhetlig miljø- og samfunnsplanlegging på land. Vi setter søkelys på hvilke gruppers verdier, interesser og kunnskap som blir hørt i havvindsutviklingen, på hvilke måter det sikres offentlig deltakelse og gjennomsiktighet i beslutningsprosesser, og hvordan økonomiske ulemper og goder som følge av havvindsutviklingen fordeles på rettferdig vis. WINDREG samskaper tverrfaglig vitenskapelig kunnskap i samarbeid med flere relevante samarbeidsaktører og med bruk av læringssaker fra Storbritannia og Danmark. Utsira fungerer som en nasjonal lærings-case. Prosjektet utvikler politiske anbefalinger for forbedrede politikk, planlegging og styringstiltak for energirettferdighet i regionale omstillingsprosesser.

Off-shore wind (OW) development in the North Sea is increasingly positioned to tackle climate change, energy security, and stimulate economic growth. OW installations generate large opportunities and challenges for onshore regional development. Academic institutions, public authorities, and private stakeholders are collaborating to position Agder as the core OW region in Norway with several coastal sites and harbors for OW installations and industry services. There is an urgent need to understand how OW affects socio-environmental values and spatial planning, socio-economic development, and conditions for governance and integrated planning across several government levels and stakeholders. WINDREG explores the OW region of Agder and learns from exemplary international learning cases. The project questions: 1) what socio-environmental conflicts emerges, how they are mapped and how can countermapping increase recognitional justice, 2) what are key socio-economic challenges and opportunities in regional OW development and how can more challenge-oriented regional innovation systems support distributional justice, 3) What governance challenges emerge in OW regional transitions and how can municipal and regional modes of governance ensure procedural justice? And 4) How does multi-actor network develop and define policy guidelines and governance models for energy justice in regional OW transitions. WINDREG co-creates cross-disciplinary scientific knowledge (geography, law, planning, regional development) of an emerging new industrial venture in collaboration with a broad range of relevant stakeholders. Theoretically, it contributes to develop and operationalize energy justice in regional transitions, and to connect energy justice to challenge-oriented regional innovation systems. The project develops policy recommendations for improved policy, planning and governance measures for energy justice in regional transitions.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålFNs BærekraftsmålMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningKlimaGlobale klimautfordringerFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneLavutslippPolitikk- og forvaltningsområderGrunnforskningBransjer og næringerAnvendt forskningKlimarelevant forskningLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje Velferd og utdanningPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Klima og miljøPortefølje ForskningssystemetKlimaFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstVelferdLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Energi og transportDemokrati, makt og styringVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutning