Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

KARBONMAT: Designing sustainable business model (SBM) concepts for carbon sequestration in soils to transform the Norwegian food system

Alternativ tittel: KARBONMAT: Utforming av bærekraftige forretningsmodell-konsepter for karbonbinding i jord for omstilling av det norske matsystemet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Verden står overfor komplekse bærekraftsutfordringer som krever umiddelbar oppmerksomhet, og omstilling av matsystemer vil være en av nøkkelløsningene i denne sammenheng. Jord er grunnlaget for matproduksjonen vår, og må derfor tillegges vesentlig vekt i bærekraftige omstillinger av matsystemer. For å oppnå en mer bærekraftig primærproduksjon er det behov for å forvalte jorda på måter som forbedrer helse og produktivitet. Å binde mer karbon i jord ser ut til å være en svært lovende forvaltningspraksis, da dette har vist seg å ha flere fordeler for jordproduktiviteten. Til tross for at det finnes flere bærekraftige jordforvaltningspraksiser som øker karbon i jordsmonn, er anvendelsen av disse lite utbredt, i Norge så vel som andre steder. En av grunnene er høye kostnader for bøndene i forbindelse med iverksetting av slike nye praksiser. Politiske grep for å overvinne økonomiske barrierer, bl.a. i form av innførte subsidier, tilskudd og skatteinsentiver, har hatt begrenset suksess. Derfor er det et sterkt behov for en nyskapende måte som kan sikre at bøndene får tilstrekkelig betalt for innsatsen. I KARBONMAT argumenterer vi for at dette kan gjøres gjennom utvikling av bærekraftige forretningsmodeller for karbonbindende jordforvaltningspraksis. I KARBONMAT vil vi gjøre dette ved å samarbeide tett med relevante aktører og ved å involvere et høyst tverrfaglig forskningsteam fra både samfunns- og naturvitenskap. I samproduksjon med relevante aktører vil KARBONMAT utvikle bærekraftige forretningsmodeller for karbonbindende jord i norsk landbruk. Hovedfokus i KARBONMAT-prosjektet er å identifisere måter å utnytte og maksimere dette potensialet, fremme sunn jord, fange klimagassutslipp, forbedre det biologiske mangfoldet og dermed transformere bærekraftpotensialet i primærproduksjonen.

Food system transformation is key to addressing multiple interlocking sustainability challenges, whilst continuing to provide safe food and rural economic opportunities. However, at present, food systems contribute to exacerbating these challenges. There is a crucial need for innovation in the food systems to enable transition towards more sustainable practices. However, one key dimension, which has largely been neglected, is soil. Soil with its multitude of organisms provides ecosystem services and sustains food production systems, which makes it necessary to put soil at the centre of sustainable food system transformations. There is a need for adopting soil management practices that improve the carbon capture, microbial biodiversity and thus productivity of soils for more sustainable primary production. Sequestering more carbon in soils appears to be a highly promising management practice. It has been shown to have multiple benefits on soil productivity. There are a wide range of soil management practices that can increase carbon in soils. Nevertheless, these have proven to be costly for famers. As a result, adoption of sustainable soil health management practices remains low in Norway and elsewhere. Hence, there is a pressing need for new regulatory frameworks, and innovative business models to ensure that farmers are paid for their effort. In KARBONMAT we argue that this can be done through the development of sustainable business models (SBMs) for carbon sequestering soil management practices that are co-developed with stakeholders. The project applies a highly interdisciplinary approach encompassing both social and natural sciences. In co-production with relevant stakeholders, KARBONMAT designs SBM concepts for carbon sequestering soils in Norwegian agriculture as a novel socio-technical practice that promotes the transition towards more sustainable food systems.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram