Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

EU Climate Policy Implications for Land Use in Norway: Managing Trade-offs and Achieving Policy Coherence

Alternativ tittel: EUs klimaregelverk og implikasjoner for arealbruk i Norge: Hvordan håndtere krevende avveininger og oppnå sammenhengende politikk

Tildelt: kr 12,2 mill.

EUs klimapolitikk vil ha stor betydning for norsk klima-, energi-, skogbruks- og arealpolitikk i årene frem mot 2030 og videre. Konflikter og avveininger mellom klima-, energi- og naturhensyn er utfordringer vi i økende grad vil måtte håndtere. ClimaLand-prosjektet vil undersøke avveininger mellom politiske mål, styringsnivåer og sektorinteresser, og søke å identifisere hvordan man kan utforme en mer sammenhengende klima- og arealpolitikk. En viktig målsetting er å undersøke hvordan motstridende politiske mål kan håndteres og ulike hensyn og arealbruksinteresser balanseres. Utgangspunktet for ClimaLand er en undersøkelse av EUs Klar for 55-pakke og dens politiske implikasjoner for Norge. Deretter følger en tverrsektoriell undersøkelse av de største utslippskildene knyttet til norsk arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk (LULUCF) og de viktigste driverne for disse. Denne undersøkelsen gir grunnlag for dybdestudier av potensielle synergier og avveininger mellom ulike politiske mål, styringsnivåer og sektorinteresser. Politikkområdene som undersøkes er i) potensialet for å øke opptaket av klimagasser i skog på kort, mellomlang og lang sikt, og hvordan skogeiere som sentrale aktører kan påvirke denne kapasiteten, ii) det norske forbudet mot utbygging av myr og dets implikasjoner for arealbruk, og iii) utbygging av fornybar energi og implikasjoner for arealbruk. Basert på disse studiene vil ClimaLand produsere ny, tverrfaglig kunnskap om hvordan EUs klimapolitikk påvirker arealbruken i Norge, og hvordan Norge kan nå sine klimamål for 2030, samtidig som man håndterer krevende avveininger mellom ulike politiske mål, styringsnivåer og sektorinteresser.

The EU Fit for 55 climate policy package challenges existing sectoral policies, not only in Norway but in all EU member states and affiliated countries. Responding to the need for implementing coherent policies to address the intertwined problems of climate change, land-use change, and biodiversity, ClimaLand will produce new, interdisciplinary knowledge about how EU climate policy affects land-use in Norway, and how Norway can achieve its 2030 climate targets whilst managing trade-offs between policy goals, -levels, and sector interests. The point of departure for ClimaLand is an examination of the EU Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) Regulation and other parts of the Fit for 55 package and the policy implications for Norway. This is followed by a cross-sectoral examination of the biggest sources of Norwegian LULUCF emissions sources and the most important drivers of these, providing the basis for in-depth studies of potential synergies and trade-offs between policy goals, -levels and sector interests. The policy areas examined are i) the potential for increasing the forest sink capacity in the short-, medium- and long-term and how forest owners as key actors can affect this capacity, ii) the Norwegian ban on developing peatlands and its implications for land use, and iii) renewable energy developments and implications for land use. Based on these studies, ClimaLand will develop policy recommendations on how a high level of land-use policy coherence can be achieved whilst managing trade-offs between policy goals, -levels and sector interests – within and across sectors. The project rests on a mixed-methods, interdisciplinary approach, with close collaboration between researchers with background in political science, natural sciences, economics, and law, and where collaborating partners are integrated in knowledge production.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima