Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Building capacity for transformative action in energy transitions

Alternativ tittel: Robuste strategier og tiltak for redusert energiforbruk i transportsektoren

Tildelt: kr 10,1 mill.

Diskusjoner rundt energi- og klimaomstilling i transport har i hovedsak fokusert på elektrifisering og alternative energibærere. Å redusere energibehov gjennom redusert etterspørsel etter transport har vært mindre diskutert, da dette vil kreve kontroversielle tiltak som griper inn i befolkningens dagligliv, samt industri og næringsliv. CAPTAIN har mål om å bringe fram kunnskap som kan redusere energiforbruket innen transportsektoren. Kjernen i prosjektet er å styrke offentlige myndigheters evne til å håndtere potensielt kontroversielle klimaomstillingsprosesser og skape aksept for radikale strategier og tiltak som kan bidra til reduksjon av energietterspørsel fra transport. CAPTAIN vil identifisere årsaker til at en slik omstilling mislykkes, barrierer som hindrer omstilling, og ha fokus på rettferdig omstilling. Prosjektet vil videre utvikle kunnskap om hva som kan være uønskede konsekvenser av tiltak for ulike deler av samfunnet. CAPTAIN vil legge til rette for sosial innovasjon ved å etablere såkalte «sosiale innovasjonsarenaer». En sosial innovasjonsarena handler om å samle og inkludere et bredt sett av ulike aktører som representerer myndigheter, næringsliv, samfunnsliv og befolkning for å skape en felles forståelse av hvordan redusere transportbehovet. Arenaprosessen legger videre opp til at man i fellesskap utvikler politikk og virkemidler som kan bidra til mindre energiforbruk innen person- og godstransport. Arenaene vil bidra til økt kunnskap og delt eierskap til både utfordringer og løsninger knyttet til sammenhengen mellom redusert transportbehov og energibruk. Gjennom å utforske hvordan transparent og inkluderende deltakelse kan tas i bruk i politikkutformingsprosesser vil prosjektet bidra til å styrke legitimiteten til offentlige beslutninger og klimapolitikk. Målet er å komme frem til strategier og tiltak for hvordan realisere et transport- og mobilitetssystem med lavere transportbehov.

Radical and controversial pathways and policies that are needed for the next phase of the energy transition might face opposition that blocks political action. In the next phase of the energy transition, there will be an increased need for decision makers to navigate policies that are controversial and to implement more radical solutions that are likely met with resistance. To maintain the legitimacy of such policies, public authorities need to more deliberately foster inclusive engagement and public acceptance for radical and controversial policies such as energy demand reduction. This project sets out to prepare public authorities for such endeavours by learning from failure and by creating new transition arenas. CAPTAIN will increase the governance capacity of Norwegian authorities by developing frameworks for transformative governance that internalises conflicts and controversy, and that enable more inclusive and just decision-making . We do so with reference to understandings of transformative governance and action-oriented methods for transition management. We turn to one of the most energy-intensive sectors in Norway, transport. Critical to progress energy transitions in transport is turning to demand-side policies that reduce transport demand and in effect energy demand. Such policies become increasingly important as the need to prioritise increasingly scare energy resources increases. However, demand side policies are often attached to controversy, also in transport , because they interfere with the practices of citizens and the value chains of businesses. Decision-makers thus need prepare for introducing these types of transport policies. CAPTAIN therefore engages local, regional and national authorities to establish social innovation arenas for co-creating policies that reduce energy demand in transport. Drawing on Transitoin Managent, these arenas will deliver agendas describing approaches tor realising future mobility systems with low energy demand.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi