Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

A fair low-emission transition of the power market (FAIRPOWER)

Alternativ tittel: En rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnets kraftmarkeder.

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektnummer:

344361

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det siste års sterke svingninger og raske økninger i energiprisene har satt søkelys på hvordan den pågående omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn kan slå ulikt ut for ulike samfunnsgrupper. Det har vist seg utfordrende å finne politisk og økonomisk gode grep som både kan kompensere utsatte forbrukere og samtidig sikre andre mål i klima- og energipolitikken. FAIRPOWER-prosjektet vil ta for seg dette dilemmaet. Det består av tre integrerte deler: Arbeidspakke 1 vil utforske modellscenarioer for hvordan kraftmarkedene vil kunne respondere på lavutslippsutviklingen. Kraftmarkedene vil bli påvirket direkte, men også indirekte via andre sektorer og internasjonale markeder. Et sentralt element i omstillingen vil være å gå over fra fossil energi til fornybar kraft. Scenarioanalyse er en måte å illustrere usikkerhet på; utfallene vil avhenge ikke bare av strategivalgene i Norge, men også i utlandet, ikke minst utviklingen i og samspillet med resten av Europa. Med scenarioene som bakteppe vil vi i arbeidspakke 2 analysere hvordan ulike husholdningsgrupper påvirkes av energiomstillingen. Virkningene forventes å være forskjellige avhengig av husholdningenes inntekt, hvor de bor og arbeider og hva slags teknologier og energikilder de benytter til oppvarming og transport. Til disse analysene vil vi utvikle en ny husholdningsmodell som kan koples til de økonomiske scenarioene. In arbeidspakke 3 vil vi bruke erfaringene fra de to første delene til å vurdere mulige tiltak som kan kompensere husholdningene for økte energipriser og motvirke uønskede fordelingsvirkninger av lavutslippsomstillingen. Som del av arbeidet vil vi gå gjennom kompensasjonsordninger som er blitt brukt i ulike europeiske land siden energiprisene steg betraktelig i 2022. Vi vil sammenlikne ulike utforminger med tanke på fordelingsvirkninger, samfunnsøkonomiske kostnader og utslag på sentrale energi- og klimapolitiske mål.

The recent energy price peaks have called attention to how an accelerating low-emission transition ahead may have undesired distributional impacts. A key challenge is to design compensatory policies that do not set the transition nor other energy policy goals at risk. FAIRPOWER seeks to advance the scientific knowledge base relevant to this policy dilemma through 3 research steps. Main outcomes of Work Package (WP) 1 will be scenarios for how the power markets respond to low-emission strategies. The case is Norway, who aims to substantially electrify the economy. The use of a multisectoral, multiregional macroeconomic model system will capture interrelated adaptations across all sectors, indirect power market feedbacks and Norway’s dependency on the EU’s low-emission strategy, given their partly integrated power markets and common climate policies. The scenarios will reflect the uncertainty about how these international political and economic relations will evolve. WP2 will investigate distributional impacts of the low-emission transition, both across income groups and across households distinguished by a variety of attributes within income groups, incl. region, job sector and heating equipment, household composition and residential characteristics. The research will methodologically go beyond state-of-the-art by building a microsimulation model with better data, more details and simultaneity. With the consistent macroeconomic scenarios as a backdrop, we will study distributional impacts of simultaneous changes affecting households through consumer prices, investment costs and income elements. WP3 will use the results from WP1 and WP2 to analyse compensatory schemes. First, we will survey and analyse European recent compensatory policies. Based on this insight we will investigate how various designs can balance fairness concerns against the low-emission transition and other energy and climate policy goals in the Norwegian setting and under different scenarios.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Digitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålMål 10 Mindre ulikhetPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiVelferdAnvendt forskningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTGrunnforskningKlimaLavutslippPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningDemokrati, makt og styringLTP3 Demokrati, styring og forvaltningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetKlimarelevant forskningMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje InnovasjonLTP3 Innovasjon i stat og kommunePortefølje Klima og miljøPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje ForskningssystemetPortefølje Velferd og utdanningPortefølje Demokrati og global utviklingFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPortefølje Energi og transportBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderVelferdKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Banebrytende forskning