Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bread Rescuers: Redusert brødsvinn gjennom innovative forretnings- og forbrukerstrategier

Alternativ tittel: Bread Rescuers: Developing innovative business and consumer strategies to reduce bread waste

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

344432

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

I Norge kastes det ca. 300.000 brød hver dag, noe som utgjør 18 % av matsvinnet i husholdningene og 42 % av matsvinnet i dagligvarehandelen. Brødsvinn er negativt for nasjonale og internasjonale bærekraftsmål, samt nasjonale mål om økt selvforsyningsgrad. Brød er også en viktig del av vårt kosthold, der 96 % av oss nordmenn spiser brød. Det er derfor et slagkraftig produkt for implementering av nye, bærekraftige strategier for forebygging og reduksjon av brødsvinn fra industri, dagligvarehandel og forbruker. Bread Rescuers overordnede mål er å utvikle vitenskapelig kunnskap og innovative strategier for å gi forbrukere og aktører i matsystemet nye løsninger som vil kunne halvere brødsvinn i Norge. Prosjektet er basert på tre strategier; Ny-tenking (Rethink), Redusering (Reduce) og Om-bruk (Repurpose). Sammen med ulike aktører i verdikjeden, skal prosjektet: • Utfordre systemiske egenskaper i matsystemet som fører til brødsvinn • Gjennom samhandling med forbruker, utvikle nye tiltak og strategier for reduksjon av brødsvinn • Undersøke muligheter for å utvide fryst brød som et produktalternativ i matvarehandelen • Utvikle industriløsninger for å bruke overskuddsbrød i nye cerealprodukter • Undersøke den økonomiske og miljømessige påvirkningen av innovative løsninger. Forskningen inkluderer kartlegging av løsninger fra andre land for inspirasjon. Det skal utvikles nye strategier sammen med partnere i den norske cerealindustrien. Vi vil utføre forbrukerundersøkelser, husholdningsintervjuer, forbrukerobservasjoner samt små- og storskala bakeforsøk. Forskningsprosjektet er bygget opp rundt prinsipper om åpen innovasjon, etikk og bærekraftstenking. Prosjektet skal føre til; 1) ny, vitenskapelig basert kunnskap og metodiske innfallsvinkel som skal kunne overføres til andre matsystemer og 2) anbefalinger for husholdninger, industri og politikere som fremmer sirkulær økonomi i verdikjeden for brød.

In Norway 300.000 bread loaves are discarded daily, accounting for 18% of all food waste at consumer level and 42% at retail level. Bread waste counteracts national and international sustainability goals, as well as national goals on increased self-sufficiency. As bread has a very high market penetration (96% of consumers) it is an impactful product for getting producers, retailers and consumers' attention to food waste and for implementing sustainable waste prevention and reduction strategies. The overall objective of Bread Rescuers is to develop science-based knowledge and innovative strategies to provide consumers and actors in the food system with solutions to reduce Norway’s bread waste by 50 percent. In tight collaboration between cross-sector value chain actors and multidisciplinary scientists, the project will develop research and innovation to evolve the bread system from producer to consumer. Based on three pillars Rethink, Reduce and Repurpose, Bread Rescuers will: • Challenge systemic characteristics that may trigger bread waste, • Co-create bread waste reduction practices and interventions involving consumers, • Investigate possibilities to expand frozen bread as a product alternative in the retail sector, • Develop industry solutions for repurposing surplus bread into new bakery products, • Investigate the economic and environmental impact of innovative solutions. Our research approach includes looking for solutions and inspiration across the world; creating strategies with stakeholders across the bread system; conducting consumer experiments and interventions online, in households and in retail environments; and conducting baking experiments in lab and pilot scale settings, all within an RRI perspective. The final outputs of the project will be (i) New scientific knowledge and methodological approaches transferable to other food systems, (ii) Household, industry and policy recommendations promoting a circular economy in the bread value chain.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram