Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Sound TRAnsport NETworks (S-TRANET): Establishing the cause of hazard events on railway infrastructure using a distributed sensor network

Alternativ tittel: S-TRANET - Etablering av årsaken til farehendelser på jernbaneinfrastrukturen ved hjelp av et distribuert sensornettverk

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

344437

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

En stor utfordring innen drift og vedlikehold av jernbanenettverk er håndtering av vann. Avløpssystemer som består av en kombinasjon av stikkrenner, grøfter, fyllinger og dreneringsrør er avgjørende for sikker drift av jernbanenettet. Dårlig design, eller mangel på vedlikehold av drenering, kan forårsake oversvømmelse og ustabilitet i banelegemet som følge av erosjon. Dette fører igjen til midlertidige hastighetsbegrensninger eller stenging av linjer for å sikre sikker drift. Farehendelser knyttet til hydrologiske problemer inkluderer skred/steinras og avsporinger. S-TRANET-prosjektet har som mål å utvikle, validere og anvende et teknologisk rammeverk for å overvåke hydrologiske risiko og farlige hendelser som skjer på den norske jernbaneinfrastrukturen, og etablere hvilken korrelasjoner det finnes mellom de hydrologiske forholdene og farlige hendelser som jordskred og flom. S-TRANET vil utnytte eksisterende fiberoptiske kommunikasjonsnettverk for å foreta geofysiske målinger relatert til vann i underbygningen. De distribuerte målingene vil også muliggjøre rask deteksjon og lokalisering av farlige hendelser som flom, steinsprang og jordbevegelser.

This project aims to develop, validate and apply a technological framework to monitor hydrological risks and hazardous events occurring across the Norwegian rail transport infrastructure, and establish causal links between hydrological conditions and dangerous events such as landslides and floods. The technology will exploit existing fibre optic communication networks to derive geophysical measurements related to subsurface water below the trackbed, a key hydrological risk factor. The distributed measurements will also enable rapid detection and location of hazardous events such as flooding, rock falls and earth movements. Knowledge and techniques developed within this project will lead to a safer transport system by underpinning solutions for hydrological design, maintenance and improvement work which minimize the risk of hazards occurring. The project will also provide the basis for a new hydrological hazard event detection solution, facilitating improved safety through consequence minimization.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025