Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mitigating methane emissions from dairy and beef cattle through pasture grazing (MethanePasture)

Alternativ tittel: Reduksjon av metanutslipp fra melke- og kjøttfe ved beiting (Metanbeite)

Tildelt: kr 0,11 mill.

MethanePasture-prosjektet tar sikte på økt bærekraft i produksjonen av mjølk og kjøtt fra drøvtyggere. Dette skal skje gjennom en serie forsøk som under norske forhold skal gi bedre estimat over produksjonen av metan fra dyr på beite sammenlignet med innefôring. Beregningene skal gjøres nasjonalt og på gårdsnivå basert på resultat fra tidlig og seint i beitesesongen. Følgende antakelser skal testes; i) under sammenlignbare forhold har melkekyr på beite lavere metanutslip per enhet fôr og per enhet melk enn ved fôring med tilkjørt gress og surfôr innendørs, ii) effekten av metanhemmere i fôret er større hos melkekyr og kjøttfe tidlig enn seint i beitesesongen, iii) dagens HolosNor- og HolosNorBeef-modeller overestimerer metanutslipp fra mjølkeku og kjøttfe på beite. Det er forventet at prosjektet gjennom bedre rådgivningsverktøy og 6 involverte aktører fra landbruks- og næringsmiddelindustrien vil sikre brukervennlige og målrettede tiltak for næring og samfunn. Dette skal skje gjennom anvendt kunnskap og helhetlige løsninger skapt i prosjektet som verifiserer redusert klimagassutslipp fra mjølkeku og kjøttfe på beite sammenlignet med innefôring.

The MethanePasture project aims to improve the environmental and social sustainability of ruminant livestock production and national and farm greenhouse gas inventory estimates by identifying the mitigation potential of pasture grazing and the effectiveness of additives fed to dairy and beef cows in early and late pasture season under Norwegian conditions. The following hypotheses aligning to the specific objectives are going to be tested i) pasture grazing dairy cows have a lower methane yield (per unit feed) and intensity (per unit milk) compared to cut-and-carry grass and grass silage feeding indoors, ii) reduction of methane yield and intensity by feed additives is greater in early than late pasture grazing dairy and beef cows, iii) current compared to improved HolosNor and HolosNorBeef models overestimate methane emissions from pasture grazing dairy and beef cows. By improving a farm advisory tool and involving 6 actors from agricultural and food industry, MethanePasture ensures user-friendly and targeted dissemination measures and provides applied knowledge relevant to the industry and society for holistic solutions reducing greenhouse gas emissions from ruminant production. Filling the knowledge gap if pasture grazing per se can reduce methane emission, and if methane reducing feed additives are more effective in early pasture grazing will provide substantial and timely benefits (practical and financial) to the society and industry.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder