Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Identifying effective management strategies for enhancing trans-national metapopulation protection of the Arctic Fox in mainland Europe

Alternativ tittel: Utvikling av effektive forvaltningsstrategier for bevaring av Europas fastlandsbestand av fjellrev

Tildelt: kr 4,0 mill.

Fjellet og tundraen er eksponert for raske klimaendringer, som er en alvorlig trussel for det biologiske mangfoldet i EU. Økende fragmentering av tundrabiomet, endring i samspillet mellom artene og invasjon av skolevende arter er noen av effektene. Menneskelig aktiviteter og utbygging i fjellet forsterker både fragmenteringen og modifiseringen av artssammensetningen i de alpine og arktiske tundraøkosystemene i Norge, Sverige og Finland. Mange fjell- og tundraarter forekommer derfor i stadig mer oppsplittede bestander. Dette gjør dem mer sårbare for utryddelse, som for eksempel fjellreven på fastlandet. Fjellreven er klassifisert som en flaggskipart for klimaendringer av IUCN og er en prioritert art i EUs habitatdirektiv. På 2000-tallet var fjellreven på randen av utryddelse i Fennoskandia, da var det trolig bare 50 voksne individer. Som svar på omfattende bevaringstiltak har bestanden kommet seg og den teller nå ca 500 individer. Forekomst av sammenhengende fjell- og tundralandskap er viktig for å sikre levedyktige bestander av de karakteristiske fjellartene i framtiden. Prosjektet ARCTIC FOX EUROPE skal identifisere områder der fjell og tundra er forventet å bestå, og vurdere effektene av ulike forvaltningstiltak som kan bidra til å øke levedyktigheten til fjellreven spesielt. Kartprojeksjoner skal forutsi hvordan utformingen av tundrabiomet vil endre seg som følge av framtidig klimaendringer og videre legge til menneskelig aktivitet og arealbruk for å vurdere de samlede effektene, samt vurdere betydningen av forekomster av større rovdyr og tetthet i lokale reinbestander. Forvaltningsorganer og ulike interessenter er invitert til å involvere seg i prosjektet for å identifisere og utforske nye og alternative forvaltningsløsninger, med tanke på å finne de mest effektive tiltakene som kan bidra til å sikre fjellreven en framtid i Fennoskandia, gitt de fremtidige endringene fjell- og tundraarter står ovenfor.

Within the European Union, the Fennoscandian Arctic-alpine tundra is the biome exposed to the fastest climate change - causing a severe threat to tundra biodiversity through fragmentation, changes in the trophic dynamics and invasion of boreal species. Furthermore, human activities and land use increasingly impact the tundra in Fennoscandia. Many tundra species therefore occur in a fragmented distribution across habitat patches (metapopulation structure), rendering them more vulnerable with an elevated extinction risk. To maintain contact between habitat fragments, dispersal is a key process for securing viable populations for the future. The Arctic fox is classified as a climate change flagship species by the IUCN and is a priority species according to the EC Habitat Directive. The Fennoscandian Arctic fox was on the verge of extinction around the year 2000, with only 50 adult individuals remaining in a highly fragmented distribution. In response to efficient conservation actions, the population has however recovered to ca 500 individuals. ARCTIC FOX EUROPE will develop a metapopulation model to identify priority areas and management actions that increase viability of the Arctic fox metapopulation under scenarios of climate change and other human pressures. The model will be informed with data including Arctic fox population dynamics (demography, dispersal and genetics), trophic dynamics, and conservation actions over the last two decades in Fennoscandia. GIS projections will be used to forecast how the spatial structure of the tundra will change under future climate change. Management agencies and stakeholders in Norway, Sweden and Finland will be involved in ARCTIC FOX EUROPE to develop a Management Strategy Evaluation (MSE) framework. The metapopulation model will be used to explore outcomes of alternative management plans under different future scenarios, comparing costs and benefits, identifying trade-offs and synergies, and analyzing decision outcomes.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling