Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Rammebevilgning NORCE 23-24

Alternativ tittel: PES Framework grant NORCE 23-24

Tildelt: kr 14,1 mill.

NORCE arbeider aktivt innenfor rammeprogrammet Horisont Europa og satser sterkt på posisjonering og søknader i 2023 og 2024. Gjennom NORCE sin internasjonale strategi engasjeres norske aktører, inkludert industri, klynger, offentlig sektor, universiteter og forskningsorganisasjoner, i blant annet Horisont Europas posisjoneringsaktiviteter og i søknader. NORCE arbeider også med å engasjere det norske samfunnet og innbyggerne gjennom organisering av arrangementer og aktiviteter, og der det er mulig, gjennom direkte aktiviteter i Horisont Europa søknader og prosjekter. Forskningsområdene som NORCE jobber med i forhold til profilering og posisjonering i Horisont Europa for 2023-2024 er Energi, Klima & Klimarisiko, Sirkulær og bioøkonomi, Hav / havhelse / Marin / maritim, Samfunnstema, Teknologi og Helse.

Prosjektet ledes sentralt i NORCE av Leder Internasjonal enhet (faglig leder) og Leder forskningsstøtte (prosjektleder). PES prosjektet forankres i organisasjonen gjennom EU-internt forum "EU common space", der konsernledelsen inngår og hvor overordnede beslutninger på EU området blir tatt. Søknaden knytter NORCE sin nåværende strategi og prioriteringer overfor Horisont Europa sammen med handlingsplan for perioden 2023-2024. Handlingsplanen omfatter på den ene siden planlagte interne aktiviteter på selskapsnivå knyttet til arbeidsmetodikk, gjennomgang og analyse av sentrale EU-dokumenter, kompetansebygging, intern kommunikasjon og informasjonsdeling, ekstern kommunikasjon og formidling, samt strategisk forankring av aktivitetetene som ligger i NORCE sin strategi og samfunnsoppdrag. Handlingsplanen omfatter på den andre siden eksterne planlagte aktiviteter knyttet til politikk, strategisk posisjonering i tverrvitenskapelige og tematiske fora/plattformer, bygging/oppretteholdelse av nettverk og allianser med sentrale organisasjoner (RTOs, universiteter, industri, offentlige organisasjoner og samfunnsaktører) over hele Europa, og mer gjennomgående i Norge, brobygging i Brussel gjennom «Norwegian House of Research and Innovation» og utnytting av NORCE sitt potensial for bedre synlighet i Europa. Søknaden inkluderer en omfattende liste over temaer i Horisont Europa som NORCE har rettet seg mot for 2023-2024. Listen indikerer hvilke områder NORCE planlegger å påta seg koordinatoransvar eller delta som partner. Søknaden inneholder et budsjett per type aktivitet samt estimert potensiell økonomisk avkastning for hele Horisont Europa-programmet 2021-2027.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa