Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) om PES Horisont Europa rammebevilgning 2023–2024

Alternativ tittel: AHOPES

Tildelt: kr 0,61 mill.

AHOPES-prosjektet er en del av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) sine strategiske forskningsinitiativer. Prosjektet vil først utvikle en helhetlig strategi og handlingsplan for AHOs deltakelse i Horisont Europa. AHO vil skape en helhetlig strategi for deltakelse og identifisere hvordan man kan utnytte muligheter innenfor Horisont Europa for å nå forskningsmål i våre fagfelt - arkitektur, design og landskapsarkitektur. Strategien skal utvikles med fokus på AHOs kompetanse innen bærekraft, sosial innovasjon og brukerinvolvering, og vil innebære å identifisere relevante temaer og samarbeid for hvert av AHOs institutter, og på tvers av instituttene. AHO vil også utforske hvordan man kan samarbeide med nordiske partnere for å utvikle felles initiativ og partnerskap. AHO har som mål å posisjonere sin ekspertise i det nye europeiske Bauhaus-initiativet, som passer naturlig med deres egne strategiske mål. Det andre målet er å posisjonere AHO som en ledende institusjon i Europa for arkitektur- og designdrevet forskning. AHO har etablert tre forskningssentre og et laboratorium som står for mye av skolens forskningsaktivitet. AHO vil samarbeide med de nasjonale kontaktpersonene (NCP) i Forskningsrådet for å identifisere muligheter for samarbeid. AHO vil også gjennomføre en grundig analyse av potensielle partnere og arrangere en workshop for forskningsledere fra Norden for å diskutere New European Bauhaus, strategi og samarbeid. Det tredje målet er å utvikle søknader til European Research Council (ERC). AHO har ikke tidligere søkt ERC-stipend, til tross for fremragende forskningsmiljøer. AHO vil også undersøke muligheten for å delta i MSCA Doctoral Networks. Prosjektet vil identifisere den beste tilnærmingen for AHO for å koordinere søknader, gitt de begrensede administrative ressurser ved et spesialisert universitet. Disse målene er i tråd med AHOs strategiske prioriteringer og eksisterende kompetanse.

AHO søker PES rammebevilgning for første gang i perioden 2023-2024. Skolen søker om støtte til tre hovedaktiviteter · Utforme strategi og/eller handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa · Posisjonering av egen institusjon · Utarbeide prosjektforslag AHO søker midler til strategiutvikling med et mål om at dette kan bidra til at skolen vil kunne oppnå både strategiske mål og målsetninger i skolens strategi og utviklingsavtale gjennom å utnytte seg av de muligheter som ligger i Horisont Europa. Strategien vil være spisset mot initiativet New European Bauhaus og ERC/MSCA. AHO søker midler til posisjonering for å posisjonere sine fagmiljøer mot de institusjonene i Europa vi ser som mest relevante for skolens forskning. AHO søker midler til prosjektutvikling for å utvikle søknader rettet mot utlysninger knyttet til New European Bauhaus, ERC og MSCA.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa