Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad om PES rammebevilgning Horisont Europa 2023-2024 - Transportøkonomisk institutt

Alternativ tittel: Application for PES framework grant Horizon Europe 2023-2024 - Institute of Transport Economics

Tildelt: kr 7,4 mill.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er svært aktiv innen internasjonalt prosjektsamarbeid, hovedsakelig gjennom prosjektetablering i EUs rammeprogram som Horisont Europa. Instituttet har lang erfaring som partner og leder av EU-prosjekt, og har som mål å være kontaktpunkt i Norge for samarbeid om transport-forskning. Dette gjøres ved å ta initiativ til å etablere gode konsortier, være en aktiv deltaker i europeiske nettverk, bidra til nye arbeidsprogram i Horisont Europa og bidra inn i Forskningsrådets aktiviteter for å styrke norsk deltakelse. TØI har også intensivert posisjoneringsaktiviteter mot andre nettverk enn rene FoU-miljøer for å styrke nettverksbygging med privat næringsliv og offentlig forvaltning. Å få tildelt prosjektetableringsstøtte fra Forskningsrådet i perioden 2023-2024 vil gjøre det mulig for TØI å fortsette innsatsen med å bygge sterke konsortier for samarbeid om fremtidige EU-prosjekt.

Formål med prosjektet er å etablere, lede og delta i konsortier for å utarbeide og sende søknader til utlysninger i Horisont Europa med leveringsfrist i 2023 og 2024. I tillegg jobber instituttet med videre posisjonering og kompetansebygging for Horisont Europa. Hovedandelen av søknader er knyttet til Klynge 5 Klima, energi og mobilitet, men som et bredt og tverrfaglig institutt har TØI aktiviteter gående på flere områder. Prosjektet skal bidra til etablering og utarbeiding av gode søknader ved å 1) etablere faglig sterke konsortier, 2) ta initiativ til og lede konsortier med faglig sterke partnere, 3) delta i aktiviteter og organisasjoner for å etablere nasjonale og europeiske nettverk, 4) delta i prosesser og utarbeide innspill med faglig høy kvalitet til nye arbeidsprogrammer i Horisont Europa og 5) å delta i Forskningsrådets referansegruppe og aktiviteter rettet mot å styrke norsk deltakelse i Horisont Europa. TØI har tydelige ambisjoner om å øke den EU-finansierte forskningen, og har et løpende strategiarbeid for å forbedre instituttets arbeid mot Horisont Europa. Strategien ble utarbeidet i samarbeid med en konsulent fra PNO, formidlet og finansiert gjennom Forskningsrådets ordninger. Arbeidet med strategien har hatt som utgangspunkt et behov for fornyelse, økt engasjement og bedre forståelse for hva EU-prosjektene innebærer. Vi har også intensivert posisjoneringsaktiviteter mot andre nettverk og miljøer enn rene FoU-miljøer for å få bedre kontakt med næringsliv og forvaltning. TØI har utarbeidet rutiner som støtter deltagelse i eller koordinering av søknader, og vi kombinerer tydelige strategiske prioriteringer fra instituttets ledelse med fleksibilitet til å delta i muligheter som kommer fra andre aktører. Vi vurderer faglig innhold så vel som budsjett for søknadsprosessen og hvor omfattende TØIs engasjement skal være.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa