Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Greening Achilles heel sectors: Understanding environmental policy change in Latin American Primary industries

Alternativ tittel: Grønn politikk i akilleshælsektorer: Hvordan forstå endringer i latinamerikansk miljøpolitikk

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

345176

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Latin-Amerikas unike biologiske mangfold og rike naturressurser gjør miljøpolitikk i denne regionen helt nødvendig for å nå globale miljø- og klimamål. Både Parisavtalen og Kunming-Montreal rammeverket for biodiversitet understreker statens ansvar for å vedta og styre i henhold til klima- og miljøstrategier og -planer. Men gapet mellom nødvendige miljø- og klimatiltak og iverksatt politikk øker. De kommende «kampene» innen miljøpolitikk vil være i spesifikke sektorer der etablerte aktører ligger an til å tape på strengere grønne reguleringer. De fleste land har "akilleshæl"-sektorer der gjennomslag for miljøtiltak er spesielt vanskelig, i Latin-Amerika er disse sektorene store eksportorienterte primærnæringer som produksjon av fossilt brensel, gruvedrift og industrielt landbruk. GreenLeAP vil styrke den teoretiske og empiriske forståelsen av miljøpolitikkutforming i primærindustrisektorer i Latin-Amerika, og dermed øke kunnskapen om hvordan regionen kan bidra til å nå globale miljømål. GreenLeAP vil utvikle et analytisk rammeverk for å forstå hvordan samspillet mellom ulike eliter og institusjoner muliggjør eller hindrer grønnere politikk i akilleshælsektorer i Latin-Amerika. Vi vil benytte dette rammeverket i systematiske sammenlignende analyser av sektorer i Brasil, Chile, Colombia og Mexico. Prosjektet vil kombinere ekspertise på latinamerikansk komparativ politikk og miljøpolitikk, to sterke statsvitenskapelige forskningstradisjoner som sjelden samproduserer.

Latin America’s unique biodiversity and abundant natural resources make the region’s environmental politics indispensable for attaining global environmental targets. The Paris Agreement and the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework both emphasise states’ responsibility to adopt and govern according to climate and environmental strategies and plans, but the gap between needed environmental action and implemented policies is increasing. The coming “battles” of environmental politics will be in specific sectors where established actors stand to lose from stricter green regulations. Most countries have hard-to-abate “Achilles heel” sectors for domestic environmental action, in Latin America these are large export-oriented primary industries like fossil-fuel extraction, mining, and industrial agriculture. GreenLeAP will enhance the theoretical and empirical understanding of environmental policymaking in Achilles heel primary industry sectors in Latin America, and thereby increase the knowledge on how the region can contribute to attaining global environmental targets. GreenLeAP will develop an analytical framework for understanding how the interaction between different elites and institutions enables or hinders greening of Achilles heel sectors in Latin America, and employ this framework in systematic cross-country comparative analysis of sectors in Brazil, Chile, Colombia, and Mexico. The project will combine expertise on Latin American comparative politics and environmental politics, two strong political science research traditions that rarely co-produce.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder