Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

OsloMet - søknad om PES rammebevilgning for 2023-2024

Alternativ tittel: OsloMet - application for PES support for 2023-2024

Tildelt: kr 3,0 mill.

OsloMet deltar i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet for å bidra til å løse samfunnsutfordringer. OsloMet ser at det å samarbeide internt, eksternt og på tvers av sektorer blir stadig viktigere. Vår visjon - ‘Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer’ - gir utgangspunktet for OsloMets bidrag til det grønne og digitale skiftet, og til et mer bærekraftig og inkluderende Europa. For å oppnå dette må vi mobilisere og kvalifisere OsloMets fagmiljøer og forskere til å aktivt bidra, med Horisont Europa som et viktig verktøy. OsloMet PES 2023-2024 skal bidra til mobilisering og kvalifisering samt søknadsutvikling opp mot Horisont Europa. Målsettinger for OsloMet PES 2023-2024 er; • Posisjonere fagområder og forskningsmiljøer hvor OsloMet har spesielle fortrinn • Øke antall konkurransedyktige søknader • Styrke kompetansen ved OsloMet opp mot HEU for forskere og forskningsstøtte

OsloMet deltar i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet for å bidra til å løse samfunnsutfordringer. OsloMet ser at å samarbeid internt, eksternt og på tvers av sektorer blir stadig viktigere. Vår visjon - ‘Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer’ - gir utgangspunktet for OsloMets bidrag til det grønne og digitale skiftet, og til et mer bærekraftig og inkluderende Europa. For å oppnå dette må vi mobilisere og kvalifisere OsloMets fagmiljøer og forskere til å aktivt bidra, med Horisont Europa som et viktig verktøy. Vi er nå i en prosess hvor strategi for de neste 20 årene legges for institusjonen (lanseres vinteren 2023). Basert på strategi, oppdragsbrev og behovskartlegging skal vi ferdigstille OsloMets handlingsplan for EU. Planen skal bidra til mobilisering og kvalifisering (kompetansebygging) av våre miljøer og forskere opp mot prosjekt søknader til Horisont Europa (HEU). Forskerne ved OsloMet har hevdet seg best på utlysningene i pillar II, men viser en økt interesse for pilar I og pilar III. Vi vil øke forskerne og støtteapparatets kompetanse også her. Vi har god dialog og støtte av NCPene for alle pilarene, og benytter i tillegg eksterne konsulenter ved behov. I klynge 2 har vi mest suksess og flest søkere innenfor destinasjonene Transformation (7), Democracy (5) og Heritage (4). Her har vi flest søknader inne som partnere og vil i perioden 2023-2024 søke å sende flere, sterke søknader som koordinator. Forskningsrådets veiledende satser fra HEU brukes for tildelinger til de enkelte initiativ (se vedlagt aktivitetsoversikt på forventede søknader i perioden). For å utvikle søknader skal OsloMet bidra aktivt i nettverk, partnerskap og prosjekter der offentlig og privat sektor, og norske FoU-aktører deltar (bl.a. Osloregionens Europakontor, Norway Health Tech, SimulaMet, Punkt Oslo, Urban Ocean, OsloMet Holmlia, med flere. I tillegg er sammarbeid med NCPere sentralt for videre suksess innenfor HEU.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa