Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sosial bærekraft og samskaping av læringsaktiviteter mellom skole og museum.

Alternativ tittel: Social sustainability and co-creation of learning activities between school and museum.

Tildelt: kr 2,0 mill.

For å stimulere til sosial bærekraft, hindre utenforskap og sørge for at flere unge fullfører videregående opplæring, skal det utvikles samskaping av sosial læring mellom lærere og relevante kulturarvansatte. I barne- og ungdomsårene er utviklingen av et positivt selvbilde og en trygg identitet spesielt avgjørende for livslang læring (Udir, 2020). Psykiske plager blir oppgitt som den hyppigste årsaken til frafall som ikke er direkte relatert til skolen (Meld.St 21), og undersøkelser viser at det er tydelig sammenheng mellom ungdommers psykiske helse og sannsynligheten for å fullføre videregående. Ungt utenforskap og frafall er hovedårsaken til at unge blir uføre (Hardoy, Brekke, von Simson, 2021). I EU-kommisjonens (2019) nøkkelkompetanser finner vi blant annet personlig, sosial og lærende kompetanse og Kulturell bevissthet og uttrykkskompetanse. Forskning på området og europeiske satsninger på intervensjonsområdet Kulturarv med utdanning som bidrag til sosial inkludering og hindring av utenforskap (Forskningsrådet, 2022) viser at det er et stort potensial for å bruke kulturarv som verktøy for å forbedre unge menneskers psykiske helse og livskvalitet. Den kulturelle skolesekken er en viktig bidragsyter til kulturarvslæring, og EU og Nordisk ministerråd oppmuntrer til lærende samfunn der læringsbegrepet utvides. EUs program for livslang læring er et resultat av slik politikk og har fått betydning for hvordan det tenkes rundt læring i Norge (Sonne, 2022). Den planlagte Herregårdshagen i Larvik blir sett på som spesielt relevant for prosjektet. Vår felles kulturarv videreføres og utvikles, og det sosiale læringsrommet bidrar til sosial bærekraft. Samtidig bidrar grønne omgivelser til bedre folkehelse og økt livsmestring. Prosjektet vil utvikle nye tilnærminger ved å utvide læringsbegrepet og lage nye metoder for samskaping av sosiale læringsaktiviteter i grønne rom gjennom kulturarv.

Prosjektet er 3-årig og er et samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet har to hovedmål: Det ene er å studere og utvikle samskapingsprosesser mellom formell, uformell og ikke-formell læring for å styrke samarbeidet mellom skolen, DKS og museet. Det andre er gjennom kulturarv å samskape sosial læring i et grønt og sosialt rom spesielt rettet mot målgruppen. Målgruppen er elever som står i fare for å falle fra pga. psykisk uhelse. Derfor knytter prosjektet seg også til fullføringsreformen i videregående skole og programmet "Våre unge" i Larvik kommune. Den planlagte Herregårdshagen i Larvik er det grønne sosiale rommet læringsaktiviteten tar utgangspunkt i. I prosjektet vil fokuset være på sosial bærekraft, det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og kulturarv. Perspektivene på læring, læringsfellesskap og læringspartnerskap vil diskuteres og utvides. Prosessen i samskapingen av læringsaktiviteten vil være hovedfokus for forskningen, og det skal brukes to modeller i studiet av prosessen; Generic Learning Outcomes (GLO) og Generic Social Outcomes (GSO). Produktet, den konkrete læringsaktiviteten i Herregårdshagen, er et viktig mål for prosjektet, og prosessen vil kunne bidra til kunnskap om hvordan man kan styrke et bærekraftig samarbeid mellom læringspartnerne i læringsfellesskapet. Metoden som skal brukes er i hovedsak aksjonsforskning. Stipendiaten vil, sammen med de øvrige deltakerne i prosjektet, delta i samskapingsprosessen. Ellers er deltakende observasjon, spørreundersøkelser og intervjuer relevante metoder. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om samskapingsprosesser i formell og ikke-formell læring, men det vil også legge til rette for tettere samarbeid mellom skolen og DKS. Det vil bli utarbeidet læringsaktiviteter for målgruppa ungt utenforskap, men prosjektet vil også legge grunnlaget for videre læringsaktiviteter i Herregårdshagen og styrke elevenes kulturelle kompetanse.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder