Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Svinesjekk: Ny kunnskap for bedret tilsyn med norske svinebesetninger

Alternativ tittel: PigInspect: New knowledge for improved on farm inspection practices in Norwegian pig farms

Tildelt: kr 2,0 mill.

Moderne matproduksjon er avhengig av god dyrevelferd for å være bærekraftig. Søkelyset på dyrevelferd er økende, både i Norge og internasjonalt. Det har vært økende interesse fra forbrukerne for hvor maten kommer fra, hvordan produksjonsdyr holdes og hvordan dyrene har det fram til de slaktes. Mattilsynet forvalter dyrevelferdsregelverket i Norge. Etaten har flere metoder for offentlig kontroll av regelverket, der risikobaserte tilsyn med dyrehold er den mest vanlige. Det finnes per i dag ingen fastsatt og enhetlig metode for slik risikovurdering. SvineSjekk har som mål å skaffe til veie kunnskap som kan forbedre Mattilsynets arbeid med dyrevelferd ved å bistå med økt kunnskap om risikovurdering av dyrevelferd ved bruk av nye dataverktøy. Risikovurdering av dyrevelferd er avhengig av pålitelige og kostnadseffektive metoder. I Norge har vi lang tradisjon for omfattende datainnsamling om produksjonsdyr. Det er et fortsatt stort behov for å samle og utnytte denne informasjonen. Ved å utvikle datadrevne verktøy for å vurdere dyrevelferd kan man oppnå mer presis risikoberegning og høyere treffsikkerhet i Mattilsynets utvalg av virksomheter for kontroll. Mattilsynet er i gang med å utvikle en modell for risikoklassifisering av dyrehold basert på data fra kjøttkontrollen. Modellen skal brukes som et verktøy for beslutningsstøtte under utvelgelse av hvilke produsenter som bør prioriteres ved tilsyn. SvineSjekk vil bidra inn i dette arbeidet ved å øke kunnskap om datakilden, kartlegge muligheter for å bruke informasjon fra flere kilder og validere verktøyet mot funn fra tilsyn ute på gårder. I tillegg vil prosjektet undersøke produsentens rolle i dette bildet, og hvordan ulike kommunikasjonsstrategier kan brukes for å oppnå god dyrevelferd.

Moderne matproduksjon er avhengig av god dyrevelferd for å være bærekraftig. Søkelyset på dyrevelferd er økende, både i Norge og internasjonalt. Det har vært økende interesse fra forbrukerne for hvor maten kommer fra, hvordan produksjonsdyr holdes og hvordan dyrene har det fram til de slaktes. Mattilsynet forvalter dyrevelferdsregelverket i Norge. Etaten har flere metoder for offentlig kontroll av regelverket, der risikobaserte tilsyn med dyrehold er den mest vanlige. Det finnes per i dag ingen fastsatt og enhetlig metode for slik risikovurdering. Prosjektet, SvineSjekk har som mål å skaffe til veie kunnskap som kan forbedre Mattilsynets arbeid med dyrevelferd. Dette skal skje gjennom å utvikle og validere datadrevne verktøy for risikovurdering av dyrevelferd og øke forståelsen av ulike kommunikasjonsstrategier. Risikovurdering av dyrevelferd er avhengig av pålitelige og kostnadseffektive metoder. I Norge har vi lang tradisjon for omfattende datainnsamling om produksjonsdyr. Det er et stort behov for å samle og utnytte denne informasjonen og å utvikle datadrevne verktøy for å vurdere dyrevelferd. En mer presis risikoberegning vil være viktig beslutningsstøtte, gi høyere treffsikkerhet i utvalg av virksomheter for kontroll, og dermed bedre ressursutnyttelse. Mattilsynet er i gang med å utvikle en modell for risikoklassifisering av dyrehold basert på data fra kjøttkontrollen. I SvineSjekk vil vi kartlegge variasjonen i datakilden i den utviklede risikomodellen, samt validere modellen mot data fra tilsyn mot gård. Ved å kategorisere funn fra tilsynene, ønsker vi å undersøke modellens nøyaktighet for ulike kategorier. Vi vil også undersøke om andre datakilder kan forbedre modellen. I tillegg vil prosjektet undersøke om det er sammenheng mellom karakeristika ved dyreholder (produsenttypologi) og resultatene fra risikomodellen, samt kartlegge ulike kommunikasjonsstragier. Samlet sett bidrar prosjektet til et overordnet mål om økt dyrevelferd i norske svinehold.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder