Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Recovery gjennom medborgerskap og utvikling av bærekraftige kommunale tjenester innen psykisk helse og rus.

Alternativ tittel: Recovery through citizenship and development of sustainable municipal mental health and addiction services

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

345558

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Recovery gjennom medborgerskap og utvikling av bærekraftige kommunale tjenester innen psykisk helse og rus. Populærvitenskapelig framstilling Det kommunale tjenestetilbudet til personer med psykisk helse- og eller rusutfordringer har de siste tiårene gjennomgått store endringer. Tidligere har hjelperen fortalt hva som skal til for å bli frisk, mens tjenestemottakerne i dag i større grad blir spurt hvilken hjelp de trenger. Dette kalles recoveryperspektiv. Recovery handler om å skape seg en meningsfull hverdag, et godt liv og å bli en del av samfunnet som medborger, selv med psykisk helse- eller rusutfordringer. Medborgerskapsperspektivet kan forstås på ulike måter, men fellesnevneren er deltakelse i samfunnet. Undersøkelser viser at det er behov for økt kunnskap, og større oppmerksomhet, om medborgerskap i recoveryarbeidet. Samtidig vil fremtiden vil også bringe utfordringer i forhold til mangel på helsepersonell. Innen Mestringsenheten i Sandnes kommune drives det ulike recoveryorienterte tilbud. Ett av tilbudene er «Recoveryhjelpa», som har fokus på medborgerskap og drives av personer med egenerfaring innen psykisk helse og eller rus. Vi har derfor stilt oss følgende spørsmål;» Hvordan kan begrepet recovery forstås i lys av medborgerskapstanken?», «I hvilken grad opplever personer med rus- og psykiske helseutfordringer som søker kommunale tjenester medborgerskap?» og «Hvilke erfaringer har personer med rus og psykiske helseutfordringer med tilbudet «Recoveryhjelpa», og eventuelt hvordan styrker deltakelsen opplevelsen av å være medborger?» Sammendrag Målet med dette prosjektet er å undersøke i hvilken grad innbyggere som søker kommunale rus- og eller psykisk helsetjenester opplever medborgerskap, og på hvilken måte Mestringsenheten kan være en arena for å fremme medborgerskap. Dette kan gi kunnskap som kan være nyttig ved utvikling og prioritering av kommunale helsetjenester på en bærekraftig måte i fremtiden.

Mestringsenheten gir hjelp til personer med psykisk helse og eller rusutfordringer i Sandnes kommune. I tiden fremover står kommunene overfor store utfordringer når det gjelder tilgang på helsepersonell. Det er derfor behov for å undersøke hvordan tjenestene kan organiseres fremover for å imøtekomme dette, og samtidig kunne tilby gode, effektive og bærekraftige helse-, omsorgs- og velferdstjenester. For å imøtekomme dette vil det blant annet bli nødvendig å fordele oppgaver til annet personell enn helsefaglig kompetanse. Helsepersonellkommisjonen anbefaler også i sin rapport, utgitt februar 2023, at helse- og omsorgstjenestene tar sin del av samfunnsansvaret for å aktivisere, sysselsette og inkludere personer i samfunnet. I Sandnes kommune er god folkehelse og bærekraftig utvikling valgt som grunnleggende verdier, og disse verdiene skal legges til grunn for all forvaltning, samfunnsplanlegging og tjenesteutøving. Innen fagfeltet rus og psykisk helse har recoveryperspektivet blitt sentralt. Recoveryperspektivet handler om at den enkelte opplever støtte i sin personlige bedringsprosess, og gis gode sosiale rammevilkår, med mål om meningsfull hverdag og et godt liv. Medborgerskap er en nøkkelkomponent innen recoveryorienterte praksiser. Undersøkelser viser at det er denne nøkkelkomponenten innen recovery som trenger å styrkers i fremtiden. Det er også undersøkelser som viser at om likeverdig helse og velferd skal oppnås må oppmerksomheten rettes mot menneskelige relasjoner der mennesker ivaretar felles former for samhandling. Ett recoveryorientert tilbud med fokus på medborgerskap, innen Mestringsenheten er «Recoveryhjelpa». Tilbudet drives av personer med egenerfaring innen psykisk helse eller rus, og har fokus på å hjelpe innbyggere med samfunnsdeltakelse. Prosjektet kan gi informasjon om i hvilken grad innbyggere som søker hjelp i Mestringsenheten opplever medborgerskap, og hvordan Mestringsenheten kan være en arena for medborgerskap.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder