Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hva er samhandling? En analyse av samhandling etter innføring av Bedre tverrfaglig innsats på barn- og familiefeltet i Bydel Nordre Aker

Alternativ tittel: What is collaboration? An analysis of collaboration in the field of children and families in Bydel Nordre Aker

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

345559

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hva er samhandling? Hva er det vi gjør? Hvordan gjør hver enkelt samhandling? Dette er spørsmål doktorgradsprosjektet søker svar på. Gjennom seks år med arbeid for å sikre struktur for samarbeid, tidlig innsats og medvirkning, er samarbeid i dag en del av hvordan oppveksttjenestene i Bydel Nordre Aker løser tjenesteoppdraget sitt. Gjennom prosjektet, ønsker vi å forstå hva samhandling egentlig innebærer og hvordan det utspiller seg i møtet mellom ansatte og innbyggere, samt i samarbeidet mellom ulike tjenester og ansatte. Gjennom institusjonell etnografi som metode, tar prosjektet sikte på å undersøke hvordan institusjonelle føringer og strukturer påvirker og blir vevd sammen med de faktiske aktivitetene som utføres i samhandlingsprosessene. Samhandling forstås som en form for arbeid som krever tid, innsats og intensjon, der vi ønsker å forstå hvordan dette arbeidet organiseres og utføres i hverdagen. Vi spør «Hvordan gjøres samhandling?» og samler praksishistorier og -aktiviteter, som til sammen inngår i et landskap som tegnes ut som et kart. Kartet som kommer til syne, vil gi innblikk i sosiale styringsrelasjoner, som opprettholdes og formes gjennom de enkelte aktivitetene. Doktorgradsprosjektet tar utgangspunkt i behovet for bedre samhandling og koordinering av tjenester på tvers av ulike sektorer i oppveksttjenestene. Manglende samhandling kan ha alvorlige konsekvenser, og prosjektet søker derfor å bidra med kunnskap og forståelse for hva samhandling innebærer. Prosjektet ønsker å løfte fram innsikt som kan legges til grunn når samhandling i det offentlige skal organiseres for å sikre helhetlige, tverrfaglige og tilpassede tjenester av høy kvalitet.

Samhandling og synkronisering av tjenestene på tvers av sektorer, barnevern, barnehage, forebyggende, helsestasjon, spesialpedagogikk, lavterskel og skolehelsetjeneste, er krevende. Bedre tverrfaglig innsats er en organisasjonsmodell for samhandling, og bygger på en forståelse av at strukturelle endringer må bygges opp gjennom felles språk, juridisk forståelse, handlingskompetanse, kjennskap til hverandre og felles verdigrunnlag. I Bydel Nordre Aker ser vi at tjenestene har utviklet seg samlet gjennom en innføringsperiode på seks år, men hva er samhandling? Hva er det vi gjør? Hvordan gjør hver enkelt samhandling? Dette doktorgradsprosjektet tar sikte på å utforske hvordan samhandling gjøres i faktisk interaksjon, i ledelse, der tjenester møtes, der tjeneste og innbyggere møtes, i hverdag i den enkelte tjeneste. Ved å benytte institusjonell etnografi for forstå hvordan institusjonelle føringer ligger sammenvevd i aktivitetene som foregår mellom de som samhandler, vil ikke bare hva det er og hvordan det gjøres, men også hvordan institusjonene reproduseres, bli synlig

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder