Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Oral helse ved kirurgisk og medikamentell fedmebehandling: Oral sykdom, egenopplevd oral helse og estimerte behandlingskostnader

Alternativ tittel: Oral health in surgical and medical obesity treatment: Oral disease, self-perceived oral health and estimated treatment costs

Tildelt: kr 2,0 mill.

I lukkede grupper på sosiale medier deler fortvilte fedmeopererte pasienter erfaringer med dårlig munnhelse. Ting som går igjen er tenner som brekker, blødende tannkjøtt og formidable tannlegeregninger. Hva vet vi egentlig om sammenhengen mellom fedmekirurgi og munnhelse? Både fedme og fedmekirurgi har det vi kaller systemiske effekter og påvirker de fleste organsystemer i kroppen. I mange tilfeller er disse effektene positive, men de kan også forårsake uheldige senvirkninger. Det er gjort lite forskning på munnhelse hos fedmeopererte. Det er imidlertid en rekke årsaker til å undersøke dette nærmere: Operasjonene kan ha FYSIOLOGISKE EFFEKTER som påvirker munnhelsen. Mulige faktorer er munntørrhet, halsbrann, oppkast, feilernæring og endringer i munnens bakterieflora. Dårlig munnhelse kan også skyldes ATFERDSENDRINGER. Etter operasjonene må pasientene spise et høyt antall små måltider daglig og innta drikke mellom måltidene. Dette gjør munnens pH lav, noe som kan påvirke tannemaljen. STRUKTURELLE FAKTORER, slik som tannhelsetjenestens organisering på siden av helsevesenet med fri prissetting, reduserer kontrollene hos tannlege for en pasientgruppe som i mange tilfeller har lav betalingsevne. Slik forsinkes tidlig påvisning av oral sykdom som ellers kunne forebygges. PSYKOLOGISKE FAKTORER bidrar til ytterligere terskler for å oppsøke tannlege. Ikke bare er det skam knyttet til dårlige tenner, men tannbehandlingsangst er også utbredt blant pasientene. Prosjektet belyser munnhelsen fra flere sider og kan på sikt kan bidra til: - Bedre kunnskap hos pasienter og klinikere som kan bidra til å forebygge oral sykdom. - Tettere integrering av tannleger og tannpleiere i sykehus og et mer helhetlig pasientforløp. - Forebygge annen sykdomsutvikling som følge av dårlig munnhelse. - Forebygge dårlig ernæring som følge av tapt tyggefunksjon. - Et kunnskapsgrunnlag for å revidere HELFOs refusjonsordninger. Prosjektet kan følges på nettsiden www.bar-oral.no.

WHO og norske helsemyndigheter peker på behovet for forskning på oral helse i lys av øvrige sykdomsforhold. Sentrale FoU-utfordringer er at ulikheter både kan ha fysiologiske årsaker, men også kan skyldes ulik reell tilgang til tannbehandling. Dårlig oral helse og fedme rammer ikke folk likt, men følger samme sosiale gradient. Det øker risiko dårlig oral helse i fedmepopulasjonen. Prosjektets hensikt er å forstå orale helseutfordringer hos behandlingssøkende fedmepasienter i spesialisthelsetjenesten. Data fra tre ulike studier inngår og inkluderer kliniske undersøkelser, selvrapporterte data og registerdata. De anvendte forskningsmetodene varierer for å forstå helseutfordringene. Studie 1 – BAROBS er allerede innsamlede data fra 560 pasienter fedmeoperert for 15 år siden. Data på oral helse er selvrapporterte, men lik spørsmål stilt i HUNT4, som gir sammenligningsgrunnlag. Studie 2 – BAR-TEETH baseres på 20 planlagte dybdeintervju med en selektert gruppe tidligere fedmeopererte som har erfart store orale helseproblemer. Data valideres opp mot tannlegejournalene. Studien er pågående og datainnsamlingen halvveis. Studie 3 – BAR-ORAL er en større observasjonsstudie som samler data på oral helse basert på omfattende kliniske undersøkelser gjort av tannlege/tannpleier, biobank og kobling mot sentrale helseregistre. Studien er prospektiv med undersøkelser før oppstart av fedmebehandling og ved flere årsintervall etter behandling. Stipendiatens problemstillinger er knyttet til oral helse ved behandlingsstart. Det tverrfaglige prosjektet knytter odontologi til gastroenterologisk kirurgi, farmakologi og helseøkonomi. Forskergruppen speiler prosjektets tverrfaglighet og metodiske bredde med forskere med kompetanse på kvalitativ forskning, epidemiologi og helseøkonomi. Prosjektet vurderes realistisk og gjennomførbart i stipendiatperioden. BAR-ORAL legger også grunnlaget for mye fremtidig forskning som vil avklare assosiasjonene mellom ulike typer fedmebehandling og oral helse.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder