Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Student Employment: Does it Affect Academic Performance and Later Labour Market Success?

Alternativ tittel: Jobb ved siden av studiene: Påvirker det akademiske resultater og senere utfall i arbeidslivet?

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

345580

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å få mer kunnskap om det å jobbe ved siden av studiene. Påvirker det studentenes akademiske resultater, som fullføring, gjennomføringstid og karakterer? Hva med resultater senere i arbeidslivet, som fremtidig lønn og jobbmuligheter? Spiller det noen rolle hvilken type jobb studentene har ved siden av studiene? Vil for eksempel en studierelevant jobb forsterke læring og senere jobbmuligheter mer enn en studentjobb som ikke er studierelevant? Dette er noen av spørsmålene jeg ønsker å undersøke i prosjektet. I tillegg vil jeg se på om omfang og effekter av å jobb under studiene er knyttet til sosioøkonomiske forskjeller. Teoretisk sett kan arbeid ved siden av studiene påvirke utdanning og senere utfall i arbeidslivet både positivt og negativt. På den ene siden kan det føre til bedre utdanningsresultater og resultater senere i arbeidslivet, ved at studenten tilegner seg nye ferdigheter, knytter nyttige kontakter og signalisere høy arbeidskapasitet. På den andre siden kan tid brukt på lønnet arbeid, redusere tid brukt på studier, som igjen kan svekke både utdanningsresultater og fremtidige arbeidsmuligheter. Empiriske resultater indikerer også at å jobbe ved siden av studiene både kan ha positiv og negativ innvirkning på utdanning og senere arbeidsutfall. Nesten alle forskningsresultatene er imidlertid fra andre land. Siden både utdannings- og arbeidsmarkedsforholdene i Norge er forskjellig fra andre land, er det derfor ikke gitt at resultatene er direkte overførbare til norske forhold. Et av målene med prosjektet er derfor å bidra med mer kunnskap om problemstillingene, særlig i en norsk kontekst. Samtidig vil prosjektet kunne gi relevante bidrag til den internasjonale forskningslitteraturen, ved å anvende avanserte statistiske metoder sammen med detaljerte registerdata, som kan gjøre det mulig å avdekke årsakssammenhenger, ikke bare korrelasjoner.

I dette doktorgradsprosjektet skal vi undersøke om arbeid ved siden av studiene påvirker utdannings- og senere arbeidsmarkedsutfall, og om dette henger sammen med sosioøkonomisk bakgrunn. Dette er problemstillinger som Lånekassen har behov for mer kunnskap om, for å få bedre forståelse av studentenes økonomi og for å gi gode faglige råd til Kunnskapsdepartementet angående videreutvikling av utdanningsstøtten. Det finnes noen internasjonale studier som har sett på problemstillingene tidligere, men overføringsverdien til norske forhold kan være begrenset. Dette siden både utdannings- og arbeidsmarkedsforholdene i Norge er forskjellig fra forholdene i andre land, som USA, der de fleste tidligere studier er gjennomført. Dessuten er de fleste tidligere studiene basert på data fra spørreundersøkelser og/eller enkelte læresteder, og etter vår kjennskap er det kun publisert en vitenskapelig artikkel innen temaet basert på norsk data. Målet med prosjektet er derfor å bidra med mer kunnskap om studentarbeid sin innvirkning på utdanning- og arbeidsmarkedsutfall, særlig i en norsk kontekst. Samtidig vil vi ved å bruke detaljert registerdata sammen med avanserte statistiske metoder, også kunne bidra med ny kunnskap i internasjonal sammenheng.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder