Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated task planning for autonomous multi-robot teams (ATAM)

Alternativ tittel: Automatisk oppgaveplanlegging for autonome team med roboter (ATAM)

Tildelt: kr 4,0 mill.

I ATAM-prosjektet skal vi bygge samarbeid mellom partnerne og utvikle og demonstrere AI-baserte metoder for automatisert planlegging og handling - AI-planlegging - i autonome flerrobotoperasjoner som er nødvendige for forsvarssektoren. Gjennom ATAM-partnersamarbeidet, blant annet gjennom workshops, vil vi bygge videre på tidligere resultater innen AI-planlegging fra SINTEF, integrere kunnskap fra partnerne, videreutvikle metodene med tanke på ATAMs forsvarsanvendelser (for eksempel søk og redning og områdeovervåkning), overføre resultater til forsvarssektoren og legge grunnlaget for fremtidig partnerskap. Vi vil fokusere på bruksråder som er identifisert som viktige for forsvarssektoren, der «lag» med roboter potensielt kan øke effektiviteten og kvaliteten i operasjoner. Selv om det har vært mye fremgang når det gjelder å realisere automatiserte funksjoner for roboter (for eksempel unngåelse av kollisjoner, objektdeteksjon, osv.), eksploderer kompleksiteten ved å koordinere slike funksjoner raskt, selv i enkle flerrobotoppdrag. AI-planlegging fra ATAM kan redusere kompleksiteten og koordinere roboter og deres automatiserte funksjoner for å muliggjøre autonome flerrobotoperasjoner. For å sikre at resultater fra ATAM blir tatt i bruk, vil vi formidle resultater til forsvarssektoren, samt til forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til bruksområdene som ATAM-resultatene vil bli demonstrert for, kan resultatene anvendes på andre områder både innenfor og utenfor forsvarssektoren der autonome lag med roboter kan være nyttige. Ved å kombinere banebrytende vitenskapelige fremskritt med demonstratorer har vi som mål å påvirke både forsknings- og operasjonsmessige aspekter av forsvarssektoren, og bygge en plattform for bærekraftig samarbeid.

In the ATAM project we will build collaboration between FFI, Equinor and SINTEF, and develop and demonstrate AI-based methods for automated planning and acting – AI planning – in autonomous multi-robot operations needed for the defence sector. Through the ATAM partner collaboration with, e.g., workshops and frequent meetings, we will build on previous results on AI planning from SINTEF, integrate with knowhow from FFI, advance the methods towards the ATAM defence use cases, transfer results to the defence sector, particularly FFI, and pave the way for future partnerships beyond the scope of this project. We will focus on search and rescue and perimeter surveillance use cases. These have been identified as important for the defence sector where teams of robots can potentially increase efficiency and quality in operations. Although there has been much progress in realizing automated functions for robots (e.g., collision avoidance, object detection, etc.), the complexity of automatically coordinating such functions quickly explode even in simple multi-robot missions. AI planning from ATAM could reduce complexity and orchestrate robots and their automated functions to enable autonomous multi-robot operations. To ensure uptake of ATAM results, we will disseminate results to the defence sector, particularly FFI and the Norwegian Armed Forces, as well as the scientific community. We will build sustained collaboration between the partners by establishing an Autonomous Robotics Forum. In addition to the use cases where ATAM results will be demonstrated, the results can be applied to other areas within and outside the defence sector where autonomous robot fleets can be beneficial. By combining cutting-edge scientific advancements with demonstrators, we aim to impact both research and operational aspects of the defence sector, and build a platform for sustainable partnership.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon