Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Taxing the Rich: The Trade-offs of Redistribution.

Alternativ tittel: Taxing the Rich

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

346060

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Inntektsulikhet er en økende bekymring for økonomer, politikere og beslutningstakere. På den ene siden kan et progressivt skattesystem redusere inntekts- og formuesulikhet, noe som er velferdsforbedrende. På den andre siden påvirker det også arbeids- og investeringsbeslutninger og skaper sosiale kostnader. I TaxRich-prosjektet studerer vi avveiningene mellom sosial likhet og effektivitet som følge av alternative progressive skatteregimer. Vårt fokus er på entreprenørenes rolle i økonomien. Dette prosjektet består av to separate, men relaterte deler, som hver går inn på ulike aspekter ved beskatning og dens bredere økonomiske implikasjoner. Entreprenører er en viktig drivkraft bak økonomisk vekst. Deres evne til å generere nye teknologier øker inntekt, sysselsetting og formue. I første del av dette prosjektet undersøker vi hvordan entreprenører i Norge bidrar til økonomien. Nærmere bestemt vil vi undersøke hvordan deres evne til å generere inntekt utvikler seg over tid, og hvordan skattepolitikk påvirker deres innsats. Vi anvender en kvantitativ modell for å utforske avveiningene som ulike skattesystemer medfører. For eksempel kan formues- og arveavgifter generere like store skatteinntekter, men deres effekt i økonomien kan variere på kort og lang sikt. I den andre delen av prosjektet skifter vi fokus til land med betydelige uformelle økonomier, med Chile som et eksempel. Her møter vi utfordringen med begrenset informasjon om formuesfordelingen på grunn av den uformelle sektoren. Gjennom tilgang til omfattende skatteregistre i Chile vil vi få innsikt i formue- og inntektsfordeling og den relative viktigheten av avkastning på forretningsmessige investeringer. Vi vil innlemme uformell sektor i en standard makroøkonomisk modell. Vi vil analysere den optimale skattestrukturen og overgangskostnadene som er forbundet med å gå fra det nåværende skattesystemet til et som på lang sikt kan redusere inntekts-/formuesulikhet.

This project, which we call TaxRich hereafter, will study the trade-offs that a planner or government faces when taxing the rich individuals in the economy. Our project consists of two sub-packages. First, we develop a model where entrepreneurs are heterogeneous in their ability to generate business income and whose entrepreneurial effort depends, in part, on the tax structure of the economy. To be able to test the relevance of the mechanism that are present in the model, we will first analyze the behavior of entrepreneurs. More specifically, we will generate new facts about the population of entrepreneurs over their life cycle, in Norway. We will identify "types" and "scale" dependence as a mechanism that generates return heterogeneity. We will use the quantitative model, fitted to Norwegian data, to study policy trade-offs induced by alternative tax systems. We will analyze the relative benefits, and costs, of a wealth tax versus an inheritance taxes. Our analysis will be done in terms of wealth dynamics, efficiency gains, changes in income and wealth distribution and, more importantly, social welfare. Second, we study the optimal taxation problem in an economy with incomplete markets, where individuals can decide to be part of the informal economy. There is lack of information about the real extent of wealth heterogeneity in developing countries. To overcome this limitation, we will access tax records of all taxpayers in Chile. We will characterize the wealth dynamics, wealth, and income heterogeneity and the distribution of return to business income. Then, we will add, to a standard heterogeneous agent model, informality. We will use the model, calibrated to Chilean data, to analyze a Ramsey problem and explore the transitional cost of moving to the optimal tax structure from the current tax mix.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet