Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Norbait II

Alternativ tittel: Norbait II

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektnummer:

346098

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Organisasjon:

Geografi:

Teine- og linefiske er skånsomt mot havbunnen, målrettet i forhold til art/størrelse og er således både miljøvennlig og fremmer et bærekraftig fiskeri. Det er samtidig etisk betenkelig at konsumfisk som makrell, sild og akkar nærmest er enerådende som agn. Prosjektet vil derfor ta i bruk restråstoff fra fiskerinæringen til utvikling av kostnadseffektive agn for økt lønnsomhet og aktivitet i teine- og linefisket. Teineagn og lineagn må ha forskjellige egenskaper og et effektivt agn må inneholde tiltrekningsstoffer som stimulerer ønsket art til å søke etter mat og ha et bindemiddel som gjør at tiltrekningsstoffene frigis over den tiden agnet skal fiske. I linefisket må agnet også ha tilstrekkelig rivestyrke som som hindrer at agnet løsner fra kroken når linen settes i høy hastighet. Lineagn skal bl.a. fiske over kortere tid (rundt ett døgn) enn teineagn (3-7 dager). En viktig oppgave vil være å definere og finne riktig kvalitet av restråstoff som en fra tidligere erfaringer og publikasjoner kan forvente vil fiske bra, for deretter å produsere agn i industriell skala med egenskaper som er forenelig med aktuelt kommersielt fiskeri. Ved uttesting er en sentral utfordring at den naturlige variasjonen i fangst pr. krok eller teine er stor. Får å få signifikante statistiske resultater vil det derfor gjennomføres omfattende forsøk i kommersielt fiskeri i samarbeid med flere fiskebåtrederier. Prosjekteier er Norbait AS som er det eneste aktøren som har drevet produksjon og salg av agn i kommersiell skala i Norge tidligere. Prosjektpartnere er Mustad AS som er verdensledende leverandør av autolinesystemer med et globalt nettverk av kunder som bruker store mengder agn, HitraMat AS som er Norges ledende og Europas største aktør innen prosessering av taskekrabbe og Domstein Fish AS som er Nord-Europas største agnleverandør. SINTEF Ocean er den sentrale FoU-leverandøren i prosjektet.

Agn representerer en betydelig kostnad i teine- og linefiske samtidig som det går med like mye arbeidsinnsats, drivstoff og andre innsatsfaktorer på å trekke en tom teine/krok som en med god fangst, derfor er det avgjørende å utvikle kostnadseffektive agn som fisker minst like godt som tradisjonelt agn. Lovende fangstresultater med Norbait agn i kommersielt snøkrabbefiskeri våren 2022, bl.a. publisert i fagpresse og i en vitenskapelig artikkel har resultert i stor nasjonal- og internasjonal etterspørsel etter Norbait agn. FoU-utfordringene består i å utvikle kostnadseffektive teine- og lineagn basert på restråstoff fra sjømat. Teineagn og lineagn må ha forskjellige egenskaper og et effektivt agn må tilfredsstille en rekke kriterier. Det må inneholde tiltrekningsstoffer som stimulerer ønsket art til å søke etter mat og det må inneholde et bindemiddel som gjør at tiltrekningsstoffene frigis over den tiden agnet skal fiske. Spesielt i linefisket må agnet også ha tilstrekkelig rivestyrkesom som hindrer at agnet løsner fra kroken når linen settes og under fiske. Lineagn skal bl.a. fiske over kortrere tid (rundt ett døgn) enn teineagn (3-7 dager). Lineagnet må også sitte fast på kroker i Mustad sine autolinesystemer, mens teineagn ikke trenger å ha så fast konsistens da dette blir lagt direkte i teinene evt. agnposer og/eller agnbokser. En viktig FoU vil være å definere og finne riktig kvalitet av restråstoff som en fra tidligere erfaringer og publikasjoner kan forvente vil fiske bra, for deretter å produsere agn med egenskaper som er forenelig med aktuelt kommersielt fiskeri. Ved uttesting i kommersiell skala er en sentral utfordring at den naturlige variasjonen i fangst pr. krok eller teine er stor. Får å få signifikante statistiske resultater trengs derfor omfattende forsøk i kommersielt fiskeri med adekvat forsøksdesign.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri