Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nephrocalcinosis: Unlocking the key to dietary intervention

Alternativ tittel: Nefrokalsinose: Låse opp nøkkelen til kosttilskudd

Tildelt: kr 8,8 mill.

Nefrokalsinose, eller nyrestein, er en av de største produksjonsutfordringene i norske lakseanlegg. Nefrokalsinose var den utfordingen som økte mest i 2022, og ble rangert som den nest høyeste årsaken til dødelighet, dårlig fiskevelferd og redusert vekst i norske settefiskanlegg. Nefrokalsinose er en avsetning av mineralsalter i nyrene, og finnes både i settefisk- og sjøanlegg. Basert på en ny undersøkelse er det anslått at opptil 60 millioner fisk satt i sjøen i 2021 er rammet av nefrokalsinose, noe som har resultert i økonomiske tap på over 500 millioner kroner. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en diett for å redusere effekten av nefrokalsinose på helse og velferd hos laks. Den vil bygge på og utvide eksisterende kunnskap om nefrokalsinose på hel fisk og på organ- og cellenivå. Nefrokalsinose vil bli identifisert og karakterisert under ulike stadier av fiskens utvikling i et kommersielt settefiskanlegg for å finne nye biomarkører. En nefrokalsinose-modell vil bli utviklet med formål om å teste ulike dietter mot utviklingen av tilstanden. Til slutt vil en testdiett bli evaluert mot nefrokalsinose i et kommersielt settefiskanlegg. Målet med prosjektet er å bidra til bedre fiskevelferd, økt bærekraftig produksjon, reduserte kostnader og lavere karbonavtrykk.

Nephrocalcinosis or kidney stones is one of the key production challenges in Norwegian hatcheries. In 2022, nephrocalcinosis was ranked as the second highest cause of mortality, poor welfare and reduced growth in Norwegian hatcheries, and as the challenge that increased the most during 2022. Nephrocalcinosis is characterised by the deposition of mineral salts, mainly calcium, and to a lesser extent, magnesium, in the excretory tubules of the kidney. It occurs in flow through and recirculating aquaculture system (RAS) hatcheries, and in sea water farms. Based on a recent survey it is estimated that up to 60 million fish put to sea in 2021 would have been affected by nephrocalcinosis resulting in economic losses of over 500 million NOK. This project aims to develop a diet to mitigate the effects of nephrocalcinosis on the health and welfare of salmon. It will build and expand upon existing published and unpublished knowledge about nephrocalcinosis and osmoregulation at the whole fish, organ and cellular levels. Nephrocalcinosis will be identified and characterised at different stages of fish development in a commercial facility to identify biomarkers associated with the condition. A model will be developed to induce the development of nephrocalcinosis so that different diets may be evaluated against the progression of the condition. Lastly, a prototype diet will be evaluated against nephrocalcinosis at a commercial facility. This project will contribute to improved fish welfare and the sustainable production of more fish biomass at lower cost and with a lower carbon footprint.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning