Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Prognosering av fremtidig etterspørsel etter energi og effekt

Alternativ tittel: Estimating future demand for electric energy and power

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

346493

Prosjektperiode:

2024 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Strømnettet i Norge eies og driftes av nettselskapene. De har i oppgave å bygge ut det norske strømnettet i takt med behovet – men de siste årene har både Strømnettutvalgets rapport og Regjeringens svar på denne slått fast at vi har for lite kapasitet i nettet. Hvorfor har ikke nettselskapene klart å forutse behovet? Stadig flere fremkomstmidler, industriprosesser og samfunnskritiske funksjoner trenger strøm, og en stor etterspørselsøkning har kommet ganske brått de siste årene. Det norske kraftsystemet står ved et veiskille der alt som i dag går på fossile brensel, skal over på strøm. I tiden som kommer vil det derfor måtte bygges mye mer strømnett, og det vil være viktig for nettselskapene å finne ut nøyaktig når de skal bygge det. I ProgLast-prosjektet skal det forskes på og utvikles verktøy for å estimere fremtidig utvikling av etterspørsel etter elektrisk strøm (både energi og effekt). Forskere ved SINTEF Energi skal utvikle prototypeverktøy som nettselskapene skal få teste ut, og sammen er målet å komme frem til en ny "beste praksis" i bransjen. Dette vil implementeres i nettselskapenes analysemiljøer i og etter prosjektperioden, i samarbeid med NVEs pågående prosess med å fornye ordningen med kraftsystemutredninger. Prosjektet ledes av nettselskapet Elmea. De andre deltakende nettselskapene er: Elinett, Elvia, Fagne, Lede, Linja, Linea, Noranett, Tensio og Glitre Nett. I tillegg er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett med, og SINTEF Energi er forskningspartner. Resultatene fra prosjektet vil gi nettselskapene nødvendig underlag til å forutse kraftetterspørselen fremover og dermed å kunne utvikle strømnettet i tråd med samfunnets behov.

Nettselskaper har i oppgave å bygge ut det norske strømnettet i takt med behovet – men de siste årene har både Strømnettutvalgets rapport og Regjeringens svar på denne slått fast at vi har for lite kapasitet i nettet. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til etterspørselen etter nettkapasitet. Nettselskapene må derfor planlegge og utvikle nettet basert på usikre prognoser. Analysemiljøene i de fleste nettselskapene er små og har hverken tid eller ressurser til å utvikle noe nytt og bedre på egen hånd. Dagens prognoser baserer seg på historiske måledata og antakelser og per i dag finnes det ikke en konsistent metode for å ta høyde for drivere som elektrifisering av transport og industri, fleksibelt forbruk og energieffektivitet i bygg. Innovasjonene i ProgLast er derfor en omforent metodikk, forbedrede arbeidsprosesser og prototypeverktøy for langtidsprognosering av energi- og effektetterspørsel til nytte for nettselskapene med ansvar for hvert av Norges 17 utredningsområder. Prosjektet vil ledes av nettselskapet Elmea og utføres i samarbeid med NVE, Statnett og 10 nettselskaper, med SINTEF Energi som FoU-leverandør. NVE deltar med nøkkelpersoner fra Digital KSU (= kraftsystemutredning), og prosjektresultatene vil implementeres av NVE i KSU-ordningen i og etter prosjektperioden. Sentrale FoU-utfordringer i prosjektet er kvantifisering av usikkerhet, datakvalitet, hvordan teknologisk og økonomisk utvikling påvirker kraftbehov og hvilke scenarier som bør ligge til grunn for investeringsbeslutninger i strømnettet. Prosjektet tar sikte på å fylle disse kunnskapshullene. Gjennom innovasjon i prognosemetodikk, arbeidsprosesser og prototypeverktøy, søker prosjektet å bidra til mer effektiv ressursbruk i nettplanleggingen. Prosjektet danner grunnlaget for et nasjonalt, felles analysemiljø for nettbransjen og forbedrer beslutningsgrunnlaget for nettinvesteringer i hele landet, slik at det blir lettere å bygge riktig mengde nett til riktig tid.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi